Gå til hovedindhold

01-10-2016

Artikel 1 - Definitioner

I disse vilkår og betingelser gælder:

 • 'Aftale' Den formelle kontrakt mellem entreprenøren og kunden, der beskriver de vilkår og betingelser, hvorunder kunden kan købe entreprenørens produkter:
 • 'Contractor' Tvilight Projects BV (handelskammernummer 2805 2105);
 • "Kunde" fysisk eller juridisk person, der handler i fællesskab (juridiske) personer, der indgår en kontrakt med entreprenøren;
 • 'Levering' den faktiske levering af Produkter og tjenester til Kunden eller færdiggørelse af tjenester.
 • 'Citater' Tilbud fra Leverandøren til Kunden, der omfatter produkter, tjenester og priser
 • 'Vilkårs' Standardvilkår og -betingelser for entreprenøren;

 

Artikel 2 - Anvendelighed

 • Disse betingelser gælder for alle tilbud og aftaler, der er frigivet eller aftalt med entreprenøren.
 • Disse vilkår gælder også for aftaler, som entreprenøren indgår om udførelse af ethvert arbejde, som entreprenøren anvender tredjemand til.
 • I alle tilfælde, hvor en aftale mellem Leverandøren og Kunden ophører, finder nærværende Vilkår anvendelse mellem parterne i det omfang, det er nødvendigt.
 • Anvendeligheden af ​​ethvert køb (-) eller andre vilkår og betingelser for kunden afvises udtrykkeligt.
 • Hvis en eller flere bestemmelser i disse vilkår på noget tidspunkt bliver delvist ugyldige eller kan være ugyldige, gælder resten af ​​disse generelle vilkår og betingelser fuldt ud. Entreprenøren og Kunden vil herefter indlede forhandlinger om at udvikle nye regler til erstatning for de ugyldige bestemmelser, som så vidt muligt vil være i overensstemmelse med formålet og hensigten med de oprindelige bestemmelser.
 • I alle tilfælde, hvor entreprenøren ved udførelse af en ordre leverer varer eller tjenesteydelser, hvori de selv involverer en tredjepart, gælder sådanne tredjeparters vilkår ikke.
 • Disse betingelser gælder også, for hvis udførelse kunden skal benytte tredjemand.
 • Hvis betingelserne i en aftale er i modstrid med vilkårene, vil betingelserne i en aftale have forrang.
 • Hvis der opstår en konflikt mellem parterne, som ikke er dækket af policen, skal situationen vurderes i overensstemmelse med disse Vilkårs ånd.
 • Hvis entreprenøren ikke kræver nøje overholdelse af disse vilkår, betyder det ikke, at dennes bestemmelser ikke finder anvendelse, eller at entreprenøren i andre tilfælde ville miste rettigheder.

 

Artikel 3 – Citater

 • Alle tilbud er uforpligtende over for Leverandøren, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Ved at afgive et nyt tilbud annulleres det tidligere tilbud.
 • Leverandøren er ikke ansvarlig, hvis Kunden med rimelighed kan forstå, at tilbuddene eller tilbuddene eller dele heraf er resultatet af en åbenbar fejl eller fejl.
 • Tilbud udstedt af entreprenøren udløber 60 dage fra tilbudsdatoen.
 • Tilbud er baseret på data leveret af Kunden, tegninger, størrelser, mål etc. etc. og enhver forkert information er på Kundens risiko. Alt ubrugt materiale kan ikke returneres og refunderes ikke.
 • Et sammensat tilbud forpligter ikke Leverandøren til at udføre en del af opgaven mod en tilsvarende del af det afgivne Tilbud og gælder ikke automatisk for fremtidige ordrer og/eller tilbud.
 • En aftale mellem Leverandøren og Kunden indgås, så snart kunden accepterer en kontrakt eller et tilbud skriftligt (eller e-mail?) Mundtlige aftaler er ikke bindende. Parterne kan kun skriftligt acceptere ændringer i disse vilkår.
 • Aftalen mellem Leverandøren og Kunden er på ubestemt tid, medmindre aftalens karakter tilsiger andet, eller hvis parterne udtrykkeligt skriftligt aftaler andet.
 • Hvis en aftale består af ydelser leveres efter bedste evne.
 • Entreprenøren forbeholder sig retten til at outsource eller udlicitere varer, værker eller tjenesteydelser til tredjeparter
 • Hvis der er fastlagte datoer eller grænser for levering af varer eller tjenester, vil alt forfaldent ikke have nogen fatal effekt, data er omtrentlige. Ved forsinket levering skal Kunden give Leverandøren skriftlig meddelelse om misligholdelse. Kunden skal angive en rimelig tidsramme for at give kontrahenten mulighed for at udføre aftalen.
 • Såfremt entreprenøren kræver oplysninger (/materialer/adgang til lokationer) af kunden for at udføre ordren, skal udførelsesdatoen ikke ligge forud for den dato, hvor kunden har givet de korrekte og fuldstændige oplysninger.
 • I tilfælde af forhold, der forsinker eller hindrer entreprenørens levering på grund af kundens skyld, er entreprenøren berettiget til at opkræve de deraf følgende omkostninger (herunder følgeskader) hos kunden.
 • Entreprenøren er berettiget til at udføre Aftalen i etaper og dermed fakturere dele særskilt
 • I tilfælde af etapevis implementering har entreprenøren ret til at suspendere en efterfølgende fase suspendering, indtil den eller de tidligere fase(r) er blevet accepteret og skriftligt godkendt af Kunden

 

Artikel 4 – Aftaler

 • Ændringer og/eller modifikationer af Aftalen er kun bindende, hvis det er skriftligt aftalt og bekræftet af Leverandøren.
 • Kunden accepterer, at ændring(er) af aftalen kan medføre yderligere omkostninger og kan medføre forsinkelser.
 • Såfremt Aftalens opløsning eller ophævelse kan tilregnes Kunden, er Leverandøren berettiget til godtgørelse af eventuelle omkostninger og alle skader, herunder direkte og indirekte skader, følgeskader, tabt fortjeneste, vederlag, advokatomkostninger og andre omkostninger.
 • Opsiges Aftalen af ​​entreprenøren, skal entreprenøren i samråd med kunden sørge for overdragelse af merarbejde til tredjemand. Medmindre opsigelsen kan henføres til Kunden.
 • Medmindre den foreløbige afslutning kan henføres til entreprenøren, vil omkostningerne ved overførsel blive opkrævet hos kunden. Leverandøren vil informere Kunden så meget som muligt på forhånd om størrelsen af ​​disse omkostninger. Kunden er forpligtet til at betale, medmindre entreprenøren angiver andet. Disse omkostninger skal betales inden for den af ​​entreprenøren nævnte frist
 • Såfremt Køber misligholder den forskriftsmæssige opfyldelse, som han er indehaver af Leverandøren, er Køber ansvarlig for omkostningerne og alle skader, herunder, men ikke begrænset til, direkte og indirekte skader, følgeskader, tabt fortjeneste, vederlag, juridiske og udenretslige. Hvis kunden annullerer en ordre helt eller delvist, vil eventuelle omkostninger i forbindelse med levering, transport eller andre omkostninger, der er forbeholdt kontraktens udførelse, blive opkrævet hos kunden

Artikel 5 – Force Majeure

 • Entreprenøren er ikke forpligtet til at opfylde nogen forpligtelse over for Kunden, hvis denne er hæmmet på grund af en omstændighed, der ikke skyldes uagtsomhed, og hverken i henhold til loven, en retshandling eller almindeligt anerkendt for dennes regning.
 • Force majeure defineres i disse Vilkår, udover hvad der er indeholdt i lov og retspraksis, alle ydre årsager, forudsete eller uforudsete, som Leverandøren ikke kan påvirke, men som Leverandøren ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser med.
 • Entreprenøren er endvidere berettiget til at påberåbe sig force majeure, såfremt de omstændigheder, der bevirker (yderligere) opfyldelse af aftalen, indtræder, efter at entreprenøren skulle have opfyldt sin forpligtelse.
 • Leverandøren kan i force majeure-perioden suspendere forpligtelser i henhold til Aftalen. Såfremt denne periode varer længere end to måneder, er hver af parterne berettiget til at hæve Aftalen uden nogen forpligtelse til at betale erstatning til den anden part. Såfremt entreprenøren på tidspunktet for indtræden af ​​force majeure har eller vil (delvis) udføre en del af aftalen, har entreprenøren ret til at fakturere de delvist udførte arbejder. Kunden er forpligtet til at betale som om nødvendigt i henhold til en særskilt aftale

 

Artikel 6 – Priser, betalinger og opkrævninger

 • Alle priser og takster angivet af entreprenøren inkluderer ikke moms, andre skatter og afgifter, medmindre andet er angivet.
 • Prisstigninger overvæltes af Leverandøren til Kunden, hvis der er tale om en stigning på mere end 2 %. Entreprenøren vil informere Kunden inden for rimelig tid. Hvis begge parter ikke har kunnet nå til enighed, forbeholder entreprenøren sig ret til at annullere ordren og standse arbejdet.
 • Betaling skal ske inden for 30 dage efter fakturadatoen på en måde, som angives af entreprenøren i fakturaens valuta, medmindre andet er angivet af entreprenøren. Entreprenøren er berettiget til periodisk fakturering.
 • Såfremt entreprenøren udfører en levering i rater, er han berettiget til at kræve betaling af den leverede del. For hver dellevering modtager Kunden en delfaktura.
 • Hvis Kunden ikke yder rettidig betaling, er han uden yderligere varsel i misligholdelse. Kunden skal herefter betale, på det udestående krav, en straks skyldig tvangsrente på 1 % pr. måned, regnet en del af måneden som en hel måned. Er den lovpligtige rente efter § 6:119a BW højere, gælder den højeste sats.
 • Entreprenøren er berettiget til i første omgang at få reduceret omkostningerne, de betalinger, som Kunden har foretaget, efterfølgende at nedsætte de skyldige renter og endelig at nedsætte hovedstolen og påløbne renter.
 • Såfremt Kunden er i misligholdelse eller udeladelse i (rettidig) opfyldelse af sine forpligtelser, tilkommer Kunden alle rimelige omkostninger ved at opnå betaling udenretsligt. De udenretslige omkostninger beregnes på baggrund af, hvad der i dag er almindeligt i hollandsk praksis.
 • Såfremt entreprenøren påløber højere omkostninger til opkrævning af de skyldige beløb og er skønnet rimeligt nødvendige, anses de faktiske omkostninger for at kunne erstattes. Eventuelle rets- og eksekutionsomkostninger vil også blive dækket til kunden. Kunden er endvidere forpligtet til at betale inkassoomkostninger inklusive renter.
 • Indsigelser mod størrelsen af ​​en faktura suspenderer ikke betalingsforpligtelsen.
 • Alt, hvad Kunden til Entreprenøren i henhold til Aftalen forfalder, skal fuldt ud og straks forfalde til betaling i tilfælde af konkurs, Kundens insolvens eller ansøgning herom, Kundens kurator eller betalingsstandsning, Kundens beslutning om helt eller delvist ophæve eller overdrage virksomheden, opløsning af kundens juridiske enhed og mere end tre gange for sen betaling fra kundens side.
 • I tilfælde af (påkrav om) betalingsstandsning eller konkurs er Leverandøren berettiget til at hæve, såfremt Kunden ikke inden 7 dage efter anmodningen har stillet Leverandøren behørig sikkerhed for alt Kunden overfor Leverandøren forfalder og vil være alle aftaler med Kunden mht. øjeblikkelig virkning, uden at dette berører entreprenørens ret til erstatning.
 • Entreprenøren er berettiget til (delvis) at kræve forudbetaling.

 

Artikel 7 – Ejerskab

 • Alle varer leveret af Leverandøren i henhold til Aftalen forbliver Leverandørens ejendom, indtil Kunden har opfyldt alle forpligtelser i henhold til Aftalen.
 • Kunden skal altid gøre, hvad der med rimelighed kan forventes af ham for at sikre entreprenørens ejendom.
 • Såfremt tredjemand beslaglægger eller har til hensigt at beslaglægge varer leveret under forbehold af beslaglagte eller rettigheder til at etablere eller udøve, skal Kunden straks underrette Leverandøren herom.
 • I tilfælde af at entreprenøren vælger at udøve ejendomsrettigheder angivet i denne artikel, giver kunden på forhånd ubetinget og uigenkaldeligt samtykke til entreprenøren og til at blive udpeget som tredjemand af entreprenøren til at returnere ejendommen til entreprenøren.

 

Artikel 8 – Produktkvalitet og garantier.

 • De varer og ydelser, som entreprenøren leverer, opfylder de sædvanlige krav og standarder, der med rimelighed kan forventes, og som de er beregnet til ved normal brug i the Netherlands. Garantien i denne artikel gælder for forhold, der er beregnet til brug inden for the Netherlands. Når du er udenfor the Netherlands Kunden skal selv kontrollere, om den er egnet til brug dér, og om den skal opfylde de betingelser, hvorunder de er fremstillet. Leverandøren kan herefter stille andre garantier og andre betingelser for de varer, der skal leveres, eller de ydelser, der skal udføres.
 • Garantien som nævnt i punkt 8.1 i denne artikel gælder i en periode på 24 måneder efter levering, medmindre arten af ​​aftalen mellem parterne har ændret sig. 6
 • Såfremt entreprenørens garanti vedrører et forhold, der er fremstillet af tredjemand, er garantien begrænset til de fabrikanter, som vil have ydet, medmindre andet er angivet af fabrikanten. Efter at garantiperioden er udløbet, vil alle omkostninger til reparation eller udskiftning, herunder administration, forsendelsesomkostninger og rejseudgifter, blive opkrævet hos Kunden, medmindre andet er aftalt i en gensidig aftale.
 • Enhver form for garanti bortfalder, hvis en defekt er forårsaget af eller som følge af forkert brug eller brug efter udløbsdatoen, ukorrekt opbevaring eller vedligeholdelse af kunden og/eller tredjeparter uden skriftlig tilladelse fra entreprenøren, kunden eller tredjemand har foretaget ændringer i sagen eller har forsøgt at bringe ændringer i sagerne, er stadfæstet eller skal ikke bekræftes, hvis de blev behandlet eller ændret på anden måde end den foreskrevne måde. Kunden er ikke berettiget til garanti, hvis manglen er forårsaget af eller som følge af forhold uden for Entreprenørens kontrol, såsom, men ikke begrænset til, hærværk, brand mv.
 • Hvis garantien vedrører varer eller ydelser produceret af en tredjepart, er garantien begrænset til den (fabriks)garanti, som denne tredjepart giver for disse varer eller ydelser.
 • Garantikrav: Kunden skal omgående underrette entreprenøren om et muligt krav skriftligt inden for femten (15) kalenderdage efter opdagelsen af ​​defekten eller skaden og under alle omstændigheder inden for garantiperioden give en sådan anmeldelse detaljer om defekten eller skaden, herunder uden begrænsning:
  • Installationskarakteristika (placering, gade, antal berørte produkter, relevante installationsdetaljer
  • Måde og miljøforhold, hvorunder produkterne er blevet brugt
  • Navn, variant og nummer på de defekte produkter
  • Kopi af faktura og følgeseddel
  • Installationsdato
  • Detaljeret problembeskrivelse. En Kunde må kun sende et defekt Produkt tilbage til Leverandøren, hvis Leverandøren har udstedt en RMA (Return Material Authorization) for det pågældende Produkt. Entreprenørens repræsentanter skal have ret til at få adgang til det defekte produkt før dets adskillelse og/eller elnet, som produktet var tilsluttet til verifikation. Enhver begrænsning vil trække Leverandøren tilbage fra sine garantiforpligtelser. Beskadigede dele, snavs etc. bør ikke bortskaffes, før entreprenøren har givet skriftlig tilladelse. De ikke-overensstemmende eller defekte produkter eller dele bliver entreprenørens ejendom, så snart de er blevet udskiftet. Hvis entreprenøren efter udstedelse af en RMA fastslår, at kunden ikke har nogen garantibeskyttelse for det eller de produkter, der sendes i henhold til RMA, er kontrahenten berettiget til at opkræve kunden for de omkostninger, som den pådrager sig ved inspektion af produktet/produkterne og afgøre, om det er berettiget til garantidækning.
 • Garantiperioden for udskiftede eller reparerede dele eller produkter skal være resten, hvis nogen, af den oprindelige garantiperiode for de reparerede eller udskiftede dele eller produkter.

 

Artikel 9 – Levering og transport

 • Varer leveres "Ex Works" som beskrevet i IncoTerms, medmindre andet er aftalt med Kunden.
 • Når det er aftalt, hvor og hvornår levering eller anbringelse af varer og/eller halvfabrikata skal ske, skal Kunden, medmindre andet er aftalt, mod betaling af direkte skader og omkostninger sikre, at:
  • Det sted, hvor leveringen skal ske, er let tilgængeligt. Hvis det ikke er let tilgængeligt for levering af produkterne, opkræves yderligere omkostninger til tekniske (assistance) og menneskelige ressourcer hos Kunden.
  • Kunden vil gøre alt, hvad der står i hans magt, for at muliggøre en smidig levering.
 • Såfremt varerne er betalt af Kunden, men ikke afhentes, skal Leverandøren opbevare varerne i op til to (2) måneder for Kundens risiko og mod regning for Leverandøren, medmindre andet er aftalt. Efter denne periode vil lageromkostninger blive opkrævet hos Kunden.
 • Såfremt Kunden ikke afhenter varerne inden for den i pkt. 9.3 nævnte frist, er Leverandøren berettiget til frit at disponere eller sælge varerne og afholde opbevaring og andre omkostninger til Kunden. Før entreprenøren kan tage dette skridt, skal denne gøre det ved at informere kunden om sin hensigt skriftligt.

 

Artikel 10 – Klager og ansvar

 • Eventuelle mangler skal meddeles skriftligt til entreprenøren senest 30 dage efter opdagelsen. Rapporten skal indeholde en detaljeret beskrivelse af manglen. Når en klage er indgivet, skal kunden give en henstandsperiode for entreprenøren til at undersøge klagen.
 • Hvis kunden gør en rettidig indsats for at annullere aftalen, suspenderer den ikke sin betalingsforpligtelse. Kunden forbliver i så fald også forpligtet til at acceptere og betale for det ellers bestilte, medmindre det ikke har nogen selvstændig værdi.2
 • Hvis der er tale om en mangelanmeldelse, er kunden ikke længere berettiget til reparation, ombytning eller kompensation, medmindre sagens karakter eller sagens øvrige omstændigheder er et længerevarende resultat.
 • Såfremt der er konstateret en mangel og rettidigt reklameret, skal entreprenøren inden for rimelig tid udskifte eller udskifte delene. Køber er i tilfælde af ombytning forpligtet til at returnere den ombyttede vare til entreprenøren, medmindre entreprenøren angiver andet.
 • Konstateres det, at en reklamation er ubegrundet, påhviler deraf følgende omkostninger, herunder undersøgelser, Køber.
 • Såfremt Entreprenøren hæfter, er dette ansvar begrænset til, hvad der er omfattet af disse vilkår.
 • Leverandøren er ikke ansvarlig for skader af nogen art forårsaget af ukorrekte eller ufuldstændige data leveret af kunden.
 • Entreprenøren er ikke ansvarlig for skader som følge af ukorrekt brug og/eller forarbejdning af varer foretaget af kunden og/eller tredjemand.
 • Mangler hos entreprenøren giver kun anledning til ophævelse af aftalen, såfremt entreprenøren efter at have haft mulighed for i rimeligt omfang at overholde sine forpligtelser.
 • Entreprenøren er kun ansvarlig for direkte skader. Direkte skade er defineret som:
 • de rimelige omkostninger, der er afholdt for at fastslå årsagen til og omfanget af skaden, hvor etableringen vedrører skader i henhold til disse betingelser;
 • Eventuelle rimelige omkostninger, for så vidt de kan henføres til entreprenøren, for så vidt som kontrahenternes dårlige præstationer kan tilskrives nogen del af aftalen;
 • Rimelige omkostninger afholdt for at forebygge eller afbøde skade, i det omfang Kunden godtgør, at nævnte omkostninger har ført til begrænsning af direkte skade som nævnt i disse Vilkår og Betingelser.
 • Entreprenørens produkter er relativt nye og innovative. Disse produkter er konstrueret med stor indsats designet til at levere. Sikker ydeevne og resultater Entreprenøren skal så vidt muligt opfylde kundens behov for at minimere risici. Entreprenøren fralægger sig dog udtrykkeligt ethvert ansvar for skader på personer, ejendom eller tredjepartsgoder.
 • Entreprenørens produkter består til dels af dele leveret af tredjemand. Disse er lavet med gode tekniske kriterier og ved hjælp af test og udviklet lavet til et integreret produkt. Entreprenøren er dog ikke ansvarlig eller ansvarlig for utilsigtet krænkelse af immaterielle rettigheder eller skade på tredjemands ejendom.
 • Hvis entreprenøren er ansvarlig for en eventuel skade, er entreprenørens ansvar begrænset til 50 % af nettofakturaværdien (bruttofakturaværdien minus moms og andre offentlige afgifter) af ordren, i det mindste for den del af ordren, som ansvaret gælder.
 • Entreprenørens ansvar er altid begrænset til det beløb, som hans forsikringsgiver har betalt i givet fald

 

Artikel 11 – Begrænsning og risikoovergang

 • Uanset de lovbestemte forældelsesfrister er forældelsesfristen for alle krav og indsigelser mod entreprenøren og tredjeparter, der er engageret af entreprenøren til at udføre en kontrakt, et år.
 • Afsnit 11.1 gælder ikke for retskrav og forsvar, der er baseret på kendsgerninger, der kan begrunde påstanden om, at de leverede varer ikke ville svare til Aftalen. Sådanne krav og forsvar er forældet inden for 2 år efter, at køberen/entreprenøren er informeret om en sådan manglende overensstemmelse. Risikoen for tab, skade eller værdiforringelse påhviler Kunden i det øjeblik den officielle overdragelse eller i henhold til aftalen er foretaget. (Offentlig belysning er på et offentligt sted og er ikke under kundens kontrol)

 

Artikel 12 – Fritagelse

 • Kunden skal holde entreprenøren skadesløs mod ethvert krav fra tredjemand i forbindelse med aftalens udførelse, hvor årsagen kan tilskrives entreprenøren.
 • Hvis entreprenøren i den henseende skulle henvende sig af tredjemand, så er entreprenørkunden holdt både udenfor og i lovgivningen til at bistå og straks hvad man skal gøre kan være i dette tilfælde. Forventes af ham Såfremt Køber undlader at træffe passende foranstaltninger, er Leverandøren uden varsel berettiget til selv at gå videre. Alle omkostninger og skader fra Leverandørens og tredjemands side er for Kundens regning og risiko.
 • Bygherren skal sikre, at forudsætningerne for at udføre arbejde.

 

Artikel 13 – Intellektuelle ejendomsrettigheder

 • Entreprenøren forbeholder sig de rettigheder og beføjelser, som han er berettiget til i henhold til copyright og andre immaterielle love og regler. Leverandøren har ret til at bruge enhver og al information opnået under udførelsen af ​​en kontrakt til ethvert (fremtidigt) formål, forudsat at ingen fortrolige oplysninger fra Kunden til tredjemand bruges til andre formål.
 • Kunden forbød leverandørens materiale, som er baseret på intellektuelle ejendomsrettigheder, at reproducere, skabe, udnytte eller udstille uden forudgående skriftlig tilladelse fra leverandøren. Tone i offentligheden på nogen måde

Kunden er forpligtet til at tage alle forholdsregler for at undgå at krænke entreprenørens immaterielle rettigheder.

 

Artikel 14 – Fortrolighed

Parterne vil afholde sig fra at offentliggøre nogen offentlig meddelelse om indholdet af denne aftale, medmindre:

 • Dette gøres på grundlag af (en eller flere) love eller andre gældende regler eller enhver uigenkaldelig eller eksigibel dom;
 • Dette sker efter gensidigt samtykke, eller
 • Dette kan være relateret til den (endelige) indgåelse af aftalen og dens gennemførelse.

I ovennævnte tilfælde bør den part, der er ansvarlig for at lække fortrolige oplysninger, informere den anden part og om muligt samarbejde med den anden part for at handle i overensstemmelse hermed.

 

Artikel 15 – Gældende lov og tvister

 • I alle retsforhold, hvori entreprenøren er part, gælder kun hollandsk lov, også hvis en parts retsforhold helt eller delvist er beliggende i udlandet.
 • De Forenede Nationers konvention om internationale køb af varer (CISG) gælder ikke.
 • Parterne vil først appellere til domstolene, efter at de har gjort alt for at bilægge en tvist.
 • Tvister, der opstår på grund af aftalen mellem parterne og/eller på grund af evt.

 

Artikel 16 – Kontaktoplysninger

Spørgsmål om servicevilkårene skal sendes til os på info@tvilight.com

TVILIGHT PROJECTS BV

Beechavenue 162-180, 1119 PS, Schiphol-Rijk, The Netherlands

+31 (0) 20 760 7380

info@tvilight.com

BTW/moms: NL 0055 29 505 B01 BANK: NL 79 RABO 0310 834 163

KVK/COC: 28.052.105