Pääsisältö

Investoimalla paremman maailman puolesta

Uskomme luokkansa parhaan ratkaisun toimittamiseen asiakkaillemme, kumppaneillemme ja paikallisille asukkaillemme. Siksi jatkamme investointeja teknologiaan ja tuotteisiin. Olemme voittaneet useita kansallisia ja kansainvälisiä palkintoja sekä saaneet innovaatioistamme maailmanlaajuista medianäkyvyyttä. Ennen kaikkea tyytyväiset asiakkaat ovat mittapuumme.

VALONOHJAUSJÄRJESTELMÄ JA MENETELMÄ SOLUJEN YHDISTÄMISEKSI MONEN SOMUVERKOSSA

Valaistuksen ohjausjärjestelmä ja menetelmä solmujen yhdistämiseksi monisolmuverkossa Keksintö koskee valaistuksen ohjausjärjestelmää ja menetelmää solmujen yhdistämiseksi monisolmuverkossa. Järjestelmä käsittää joukon valaistussolmuja, jotka muodostavat monisolmuverkon, ja jokainen valaistussolmu käsittää: – valonlähteen; – valonlähteeseen kytketty säädin; ja - ohjaimeen yhdistetyt viestintävälineet, jolloin valaistuksen ohjausjärjestelmä käsittää lisäksi: - muistikomponentin, joka on sovitettu tallentamaan informaatiota, joka liittyy ainakin yhteen maantieteellisessä koordinaattijärjestelmässä määriteltyyn toisiinsa liittyvien koordinaattien ryhmään; ja - prosessointikomponentin, joka on yhteydessä valaistussolmuihin ja joka on sovitettu automaattisesti liittämään vähintään yksi valaistussolmu vähintään yhteen ryhmään mainitun ainakin yhden valaistussolmun maantieteellisen sijainnin perusteella.

SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE COMMANDE D'ÉCLAIRAGE POUR L'ASSOCIATION DE NŒUDS DANS UN RÉSEAU À NŒUDS MULTIPLES

La présente keksintö koskee un système et un procédé de commande d'éclairage pour l'association de nœuds dans un réseau à nœuds multipleks. Le système comprend une série de nœuds d'éclairage formant un réseau à nœuds multipleks, chaque nœud d'éclairage comprenant : – une source lumineuse ; – un dispositif de commande connecté à la source lumineuse ; et – des moyens de communication connectés au dispositif de commande. Le système de commande d'éclairage comprend en outre : – un composant de mémoire conçu pour stocker des informations related au moins un groupe de coordonnées interdépendantes définies dans un système de coordonnées géographiques ; et – un composant de traitement en communication avec les nœuds d'éclairage et conçu pour associer automatiquement au moins un nœud d'éclairage audit au moins un groupe sur la base de la position geographique dudit au moins un nœudraged.

다중 노드 네트워크의 노드 연관을 위한 조명 제어 시스템 및 방법

본 발명은 다중 노드 네트워크의 노드를 연관시키는 조명 뗜어 시스템. 시스템은 다중 노드 네트워크를 형성하는 복수의 조명 노드를 포핁 응 의고 상기 광원에 연결되는 제어기; 및 상기 제어기에 연결되는 통신 수단을 포함하고, 상기 조명 제어 시스템은 지리적 좌표 시스템에서 정의된 적어도 하나의 관련 좌표 그룹에 관한 정보를 저장하도록 구성된 메모리 콤포넌트; 및 상기 조명 노드와 통신하고, 상기 적어도 하나의 조명 노드의 지리적 위치에 기반하여 적어도 하나의 조명 노드를 상기 적어도 하나의 관련 좌표 그룹과 자동으로 연관시키도록 구성된 프로세싱 콤포넌트를 더 포함한다.

STEUERUNG EINES BELEUCHTUNGSSYSTEMS UND VERFAHREN ZUR FESTSTELLUNG DER KNOTEN IN EINEM MEHRKNOTEN NETZWERK

De uitvinding heeft betrekking op een lichtregelsysteem en werkwijze voor het associëren van knooppunten in een netwerk met meerdere knooppunten. Het systeem omvat een aantal verlichtingsknooppunten die een netwerk met meerdere knooppunten vormen, waarbij elk verlichtingsknooppunt omvat: – een lichtbron; – een controller aangesloten op de lichtbron; en – communicatiemiddelen verbonden met de controller, waarbij het lichtregelsysteem verder omvat: – een geheugencomponent aangepast om informatie op te slaan met betrekking tot ten minste één groep onderling gerelateerde coördinaten coördinaten coordinaten gedefininageerdysteem; en – een verwerkingscomponent in communicatie met de verlichtingsknooppunten en aangepast om automatisch ten minste één verlichtingsknooppunt te associëren met de ten minste ene groep op basic van de geografische locatie van het ten minste ene verlichtingsknooppunt.

Maailmanlaajuiset sovellukset (julkaistu nimellä)

EP2957150B1

KR102191170B1

KR20150125969A

NL2010324C2

W2014126470A1

US 2016007429A1

US 2017027042A1

US 9485844B2

US 9955554B2

LIIKETUNNISTINJÄRJESTELMÄ, VALOJÄRJESTELMÄ, JOLLA ON TÄLLAINEN JÄRJESTELMÄ JA MENETELMÄ LIIKKUVIEN AJONEUVOJEN JA/TAI JALANKÄILIJÄN HAVAITSEMISEKSI

Liiketunnistinjärjestelmä (2), valaistusjärjestelmä (14) ja menetelmä liikkuvien ajoneuvojen ja/tai jalankulkijoiden havaitsemiseksi Keksintö koskee liiketunnistinjärjestelmää (6), valaistusjärjestelmää (6), jossa on tällainen ilmaisinjärjestelmä, sekä menetelmää liikkuvien ajoneuvojen ja/tai jalankulkijoiden havaitsemiseksi. Liiketunnistinjärjestelmä sisältää: -ensimmäisen liiketunnistimen (1a, 2b) ajoneuvojen ja/tai jalankulkijoiden havaitsemiseksi, joiden nopeus on ensimmäisellä nopeusalueella, jolloin ensimmäinen ilmaisin on järjestetty havaitsemaan liikkuvia kohteita ensimmäisessä havaintoalueella (d8, d8). ) jolla on ensimmäinen koko, jolloin ensimmäinen koko määrittää ensimmäisen nopeusalueen; ja -toinen liiketunnistin (3a, 4b) ajoneuvojen ja/tai jalankulkijoiden havaitsemiseksi, joiden nopeus on toisella nopeusalueella, jolloin toinen ilmaisin on järjestetty havaitsemaan liikkuvia esineitä toisella havaintovyöhykkeellä (dXNUMX, dXNUMX), jolla on toinen koko. , toinen koko määrittää toisen nopeusalueen.

SYSTÈME DÉTECTEUR DE MOUVEMENT, SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE MUNI D'UN TEL SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE DÉTECTION DE VÉHICULES ET/OU DE PIÉTONS EN MOUVEMENT

L'invention aboute un system détecteur de mouvement (2), un système d'éclairage (14) muni d'un tel système détecteur et un procédé de détection de véhicules et/ou de piétons en mouvement. Le système détecteur de mouvement comprend : • – un premier détecteur de mouvement (6a, 6b) pour détecter des véhicules et/ou des piétons se déplaçant à une vitesse pour étentétdétedétedétedéted, première plage de premier de vitesseers, Mouvement dans une première zone de détection (d1, d2) ayant une première taille, la première taille déterminant la première plage de vitesses ; et • – un deuxième détecteur de mouvement (8a, 8b) pour détecter des véhicules et/ou des piétons se déplaçant à une vitesse dans une deuxième plage de vitesseses, le deuxième pour deuxième pour de zonesmeudesueur étjeecten detection (d3, d4) ayant une deuxième taille, la deuxième taille déterminant la deuxième plage de vitesses.

BEWEGUNGSMELDERSYSTEM, BELEUCHTUNGSSYSTEM MIT SOLCH EINEM SYSTEM UND VERFAHREN ZUR ERKENNUNG VON FAHRZEUGEN UND/ODER FUSSGÄNGERN IN BEWEGUNG

Die Erfindung betrifft ein Bewegungsmeldersystem (2), ein Beleuchtungssystem (14) mit einem solchen Meldersystem und ein Verfahren zum Erfassen von sich bewegenden Fahrzeugen und/oder Fußgängern. Das Bewegungsdetektorsystem umfasst: • – einen ersten Bewegungsdetektor (6a, 6b) zum Detektieren von Fahrzeugen und/oder Fußgängern mit einer Geschwindigkeit in einem ersten Geschwindiggendigkeit (1) mit einer ersten Größe, wobei die erste Größe den ersten Geschwindigkeitsbereich bestimmt; und • – einen zweiten Bewegungsdetektor (2a, 8b) zum Detektieren von Fahrzeugen und/oder Fußgängern mit einer Geschwindigkeit in einem zweiten Geschwindigkeitsbereich, wobei der zweite Detect isten, we genumnerd zu detektieren Größe, wobei die zweite Größe den zweiten Geschwindigkeitsbereich bestimmt.

Maailmanlaajuiset sovellukset (julkaistu nimellä)

EP2957149B8

NL2010323C2

W2014126469A1

US 2015382432A1

US 9717131B2

VALONOHJAUSJÄRJESTELMÄ VIESTIEN REITITTÄMISEKSI JOUKSEN LIGHTINGSOLMUN VÄLILLÄ, JOKA MUODOSTAA LANGATTOMAN MONENSOMUVERKON JA SEN MENETELMÄ

Valaistuksen ohjausjärjestelmä Keksintö liittyy valaistuksen ohjausjärjestelmään viestien reitittämiseksi useiden valaistussolmujen välillä, jotka muodostavat langattoman monisolmuverkon, ja menetelmää sitä varten. Valaistuksen ohjausjärjestelmä, joka käsittää joukon valaistussolmuja, jotka muodostavat langattoman monisolmuverkon, jolloin jokainen valaistussolmu käsittää valonlähteen; ohjain, joka on kytketty valonlähteeseen; ja ohjaimeen yhdistetyn langattoman viestintävälineen kommunikointia varten verkon muiden valaistussolmujen kanssa, jolloin järjestelmä on järjestetty valitsemaan kullekin ensimmäiselle valaistussolmulle ainakin yksi toinen valaistussolmu, johon mainitun ensimmäisen valaistussolmun langattomat viestintävälineet on tarkoitettu muodostaa reititysyhteys mainitun ensimmäisen valaistussolmun maantieteellistä sijaintia ja mainitun toisen valaistussolmun maantieteellistä sijaintia koskevien tietojen perusteella.

SYSTÈME DE COMMANDE D'ÉCLAIRAGE POUR LE ROUTAGE DE MESSAGES ENTRE UN CERTAIN NOMBRE DE NŒUDS D'ÉCLAIRAGE FORMANT UN RÉSEAU SANS FIL MULTI-NŒUD ET SON PROCÉDÉ

La presente keksintö koskee un systeme de commande d'éclairage pour le routage de messages entre un tietty nombre de nœuds d'éclairage formant un réseau sans fil multi-nœud et son procédé. Le système de commande d'éclairage comprend un bizonyos nombre de nœuds d'éclairage formant un réseau sans fil multi-nœud, chaque nœud d'éclairage comprenant une source de lumière ; un dispositif de commande connecté à la source de lumière ; un moyen de communication sans fil connecté au dispositif de commande pour une communication avec d'autres nœuds d'éclairage dans le réseau, le système étant agencé pour sélectionner, pour chaque premier nœud d'éclairage, un second auveclairage lequel le moyen de communication sans fil dudit premier nœud d'éclairage est destiné à établir une connexion de routage sur la base d'informations relatedant la position geographique dudit premier nœud d'éclairage et la position géudtélairage et la position géudtélairage.

BELEUCHTUNGSSTEUERUNGSSYSTEM ZUM ROUTEN VON NACHRICHTEN ZWISCHEN EINER REIHE VON BELEUCHTUNGSKNOTEN ZUR HERSTELLUNG EINES DRAHTLOSEN NETZWERKS MIT MEHREREN KNOTEN UND VERFAHREN DAFÜR

Die Erfindung bezieht sich auf ein Beleuchtungssteuersystem zum Leiten von Nachrichten zwischen einer Anzahl von Beleuchtungsknoten, die ein drahtloses Mehrknotennetzwerk bilden, und auf ein Verfahren dafür. Das Beleuchtungssteuersystem umfasst eine Anzahl von Beleuchtungsknoten, die ein drahtloses Mehrknotennetzwerk bilden, wobei jeder Beleuchtungsknoten eine Lichtquelle umfasst; eine mit der Lichtquelle verbundene Steuerung; und ein mit der Steuerung verbundenes drahtloses Kommunikationsmittel zur Kommunikation mit anderen Beleuchtungsknoten im Netzwerk, wobei das System eingerichtet ist, für jeden ersten Beleuchtungtungsknoten verbundensktlehten ähtendesknotens einen zweiten ausztuungsknoten Beleuchtungsknoten ellen einer Routing-Verbindung auf der Grundlage von Informationen über die geografische Position des ersten Beleuchtungsknotens und die geografische Position des zweiten Beleuchtungsknotens.

Maailmanlaajuiset sovellukset (julkaistu nimellä)

EP3172945A1

NL2013247B1

W2016013939A1

US 2017208670A1

US 9974148B2