Langkau ke kandungan utama

01-10-2016

Artikel 1 - Definisi

Dalam Terma dan Syarat ini hendaklah terpakai:

 • 'Perjanjian' Kontrak rasmi antara Kontraktor dan Pelanggan yang menerangkan terma dan syarat di mana Pelanggan boleh membeli Produk Kontraktor:
 • 'Kontraktor' Tvilight Projects BV (Nombor Dewan Perniagaan 2805 2105);
 • Orang asli atau undang-undang 'Pelanggan' yang bertindak secara bersama (undang-undang) orang yang membuat kontrak dengan Kontraktor;
 • 'Penghantaran' penghantaran sebenar Produk dan perkhidmatan kepada Pelanggan atau penyiapan perkhidmatan.
 • Tawaran 'Sebut Harga' daripada Kontraktor kepada Pelanggan yang merangkumi produk, perkhidmatan dan harga
 • Terma & Syarat Standard 'Terma' Kontraktor;

 

Perkara 2 - Kebolehlaksanaan

 • Syarat ini terpakai kepada semua tawaran dan perjanjian yang telah dikeluarkan atau dipersetujui dengan Kontraktor.
 • Terma ini juga terpakai kepada perjanjian yang dibuat oleh Kontraktor untuk melaksanakan mana-mana kerja yang Kontraktor menggunakan pihak ketiga.
 • Dalam semua kes di mana perjanjian antara Kontraktor dan Pelanggan ditamatkan, Terma ini hendaklah terpakai antara pihak-pihak setakat yang diperlukan.
 • Kebolehgunaan mana-mana pembelian (-) atau terma dan syarat lain Pelanggan ditolak secara jelas.
 • Jika satu atau lebih peruntukan Terma ini pada bila-bila masa menjadi sebahagiannya tidak sah atau boleh terbatal dan tidak sah, baki Terma dan Syarat Am ini terpakai sepenuhnya. Kontraktor dan Pelanggan kemudiannya akan mengadakan rundingan untuk membangunkan peraturan baharu bagi menggantikan peruntukan yang tidak sah, yang akan selaras sebanyak mungkin dengan tujuan dan niat peruntukan asal.
 • Dalam semua kes di mana Kontraktor, dalam melaksanakan pesanan, membekalkan barangan atau perkhidmatan di mana mereka sendiri melibatkan pihak ketiga, Syarat pihak ketiga tersebut tidak akan terpakai.
 • Syarat-syarat ini juga terpakai untuk pelaksanaan yang mana Pelanggan akan menggunakan pihak ketiga.
 • Sekiranya syarat Perjanjian bertentangan dengan Terma, syarat Perjanjian akan diguna pakai.
 • Jika timbul konflik antara pihak yang tidak dilindungi oleh polisi, maka keadaan itu harus dinilai mengikut semangat Terma ini.
 • Jika Kontraktor tidak memerlukan pematuhan ketat terhadap Terma ini, ini tidak bermakna peruntukannya tidak terpakai, atau Kontraktor akan kehilangan sebarang hak dalam kes lain.

 

Perkara 3 – Petikan

 • Semua tawaran adalah tanpa kewajipan kepada Kontraktor, melainkan tawaran menyatakan sebaliknya. Dengan menyerahkan tawaran baharu, tawaran sebelumnya dibatalkan.
 • Kontraktor tidak akan bertanggungjawab jika Pelanggan dapat memahami dengan munasabah bahawa tawaran atau tawaran, atau mana-mana bahagiannya, adalah hasil daripada kesilapan atau kesilapan yang jelas.
 • Sebutharga yang dikeluarkan oleh Kontraktor tamat tempoh 60 hari dari tarikh tawaran.
 • Sebutharga adalah berdasarkan data yang diberikan oleh Pelanggan, lukisan, saiz, ukuran dsb. dsb. dan sebarang maklumat yang salah adalah atas risiko Pelanggan. Mana-mana bahan yang tidak digunakan tidak boleh dipulangkan dan tidak boleh dikembalikan.
 • Sebutharga kompaun tidak akan mewajibkan Kontraktor untuk melaksanakan sebahagian daripada penyerahan hak terhadap bahagian yang sepadan dengan Sebut Harga yang diberikan dan tidak akan digunakan secara automatik untuk pesanan dan/atau sebut harga akan datang.
 • Perjanjian antara Kontraktor dan Pelanggan dibentuk sebaik sahaja pelanggan bersetuju dengan kontrak atau tawaran secara bertulis (atau e-mel?) Perjanjian lisan tidak mengikat. Pihak-pihak hanya boleh bersetuju dengan perubahan dalam syarat-syarat ini secara bertulis.
 • Perjanjian antara Kontraktor dan Pelanggan adalah untuk tempoh yang tidak ditentukan, melainkan sifat perjanjian menentukan sebaliknya atau jika pihak-pihak secara nyata bersetuju sebaliknya secara bertulis.
 • Jika Perjanjian terdiri daripada perkhidmatan disediakan dengan sebaik mungkin.
 • Kontraktor berhak untuk menyumber luar atau mensubkontrakkan sebarang barangan, kerja atau perkhidmatan kepada pihak ketiga
 • Jika terdapat tarikh atau had yang ditetapkan untuk penghantaran barangan atau perkhidmatan, apa-apa yang lampau tempoh tidak akan membawa kesan maut, data adalah anggaran. Sekiranya lewat penghantaran, Pelanggan hendaklah memaklumkan Kontraktor notis keingkaran bertulis. Pelanggan mesti menyediakan jangka masa yang munasabah untuk membenarkan Kontraktor melaksanakan Perjanjian.
 • Jika Kontraktor memerlukan maklumat (/ bahan / akses kepada lokasi) oleh Pelanggan untuk melaksanakan pesanan, tarikh pelaksanaan tidak boleh mendahului tarikh di mana pelanggan telah memberikan maklumat yang betul dan lengkap.
 • Sekiranya berlaku keadaan yang melambatkan atau menghalang penghantaran oleh Kontraktor atas kesalahan Pelanggan, Kontraktor berhak untuk mengenakan kos yang berikutnya (termasuk kerosakan berbangkit) kepada Pelanggan.
 • Kontraktor berhak untuk melaksanakan Perjanjian secara berperingkat, dan dengan itu menginvois bahagian secara berasingan
 • Dalam kes pelaksanaan berperingkat, Kontraktor dibenarkan untuk menggantung penggantungan fasa berikutnya sehingga fasa sebelumnya telah diterima dan diluluskan secara bertulis oleh Pelanggan

 

Perkara 4 – Perjanjian

 • Perubahan dan/atau pengubahsuaian Perjanjian, hanya mengikat jika dipersetujui secara bertulis dan disahkan oleh Kontraktor.
 • Pelanggan menerima bahawa pindaan Perjanjian mungkin membawa kos tambahan dan boleh menyebabkan kelewatan.
 • Jika pembubaran atau penamatan Perjanjian adalah disebabkan oleh Pelanggan, Kontraktor berhak untuk membayar balik sebarang kos dan semua kerosakan, jadi termasuk ganti rugi langsung dan tidak langsung, ganti rugi berbangkit, kehilangan keuntungan, imbuhan, kos undang-undang dan lain-lain.
 • Jika Perjanjian ditamatkan oleh Kontraktor, Kontraktor hendaklah, dengan berunding dengan Pelanggan mengatur pemindahan kerja tambahan kepada pihak ketiga. Melainkan penamatan itu disebabkan oleh Pelanggan.
 • Melainkan akhir interim dikaitkan dengan Kontraktor, kos pemindahan akan dicaj kepada Pelanggan. Kontraktor akan memaklumkan Pelanggan sebanyak mungkin terlebih dahulu berkenaan dengan magnitud kos ini. Pelanggan diwajibkan membayar, melainkan Kontraktor menyatakan sebaliknya. Kos ini perlu dibayar dalam tempoh yang dinyatakan oleh Kontraktor
 • Jika Pembeli ingkar dalam pelaksanaan sewajarnya yang mana dia dipegang oleh Kontraktor, Pembeli bertanggungjawab ke atas kos dan semua ganti rugi untuk memasukkan, tetapi tidak terhad kepada ganti rugi langsung dan tidak langsung, ganti rugi berbangkit, kehilangan keuntungan, imbuhan, undang-undang dan luar kehakiman. Jika pelanggan membatalkan pesanan secara keseluruhan atau sebahagian, maka apa-apa kos yang berkaitan dengan penghantaran, pengangkutan atau apa-apa kos lain yang dikhaskan untuk pelaksanaan Kontrak, akan dicaj kepada Pelanggan

Perkara 5 – Force Majeure

 • Kontraktor tidak diwajibkan untuk melaksanakan apa-apa kewajipan kepada Pelanggan jika dia dihalang disebabkan oleh keadaan yang bukan disebabkan oleh kecuaian, dan tidak di bawah undang-undang, tindakan undang-undang atau diterima umum untuk akaunnya.
 • Force majeure ditakrifkan dalam Terma ini, sebagai tambahan kepada apa yang termasuk dalam undang-undang dan perundangan, semua sebab luaran, yang dijangka atau tidak dijangka, yang tidak dapat dipengaruhi oleh Kontraktor, tetapi yang mana Kontraktor tidak dapat memenuhi kewajipannya.
 • Kontraktor juga berhak untuk menggunakan force majeure jika keadaan yang menyebabkan (selanjutnya) pemenuhan Perjanjian berlaku selepas Kontraktor sepatutnya memenuhi kewajipannya.
 • Kontraktor boleh, semasa tempoh force majeure menggantung obligasi di bawah Perjanjian. Jika tempoh ini berlangsung lebih daripada dua bulan, mana-mana pihak berhak untuk menamatkan Perjanjian tanpa sebarang kewajipan untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang satu lagi. Jika Kontraktor pada masa berlakunya force majeure telah, atau akan, (sebahagiannya) membentuk mana-mana bahagian perjanjian, Kontraktor dibenarkan untuk menagih kerja-kerja yang telah dibentuk separa. Pelanggan dikehendaki membayar seolah-olah dikehendaki oleh perjanjian yang berasingan

 

Perkara 6 – Harga, Pembayaran dan Kutipan

 • Semua harga dan kadar yang disebut oleh Kontraktor tidak termasuk cukai jualan, cukai lain dan yuran melainkan dinyatakan sebaliknya.
 • Kenaikan harga akan diturunkan kepada Pelanggan oleh Kontraktor jika kenaikan lebih daripada 2% berkenaan. Kontraktor akan memaklumkan Pelanggan dalam masa yang munasabah. Sekiranya kedua-dua pihak tidak dapat mencapai persetujuan, Kontraktor berhak untuk membatalkan pesanan dan menghentikan kerja.
 • Pembayaran mesti dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh invois, dengan cara yang ditentukan oleh Kontraktor dalam mata wang invois, melainkan dinyatakan sebaliknya oleh Kontraktor. Kontraktor berhak mendapat bil berkala.
 • Jika Kontraktor melakukan penghantaran secara ansuran, dia berhak menuntut bayaran bahagian yang dihantar. Untuk setiap penghantaran separa Pelanggan akan menerima invois separa.
 • Jika Pelanggan tidak memberikan bayaran tepat pada masanya, dia, tanpa sebarang notis lanjut, lalai. Pelanggan kemudiannya hendaklah membayar, atas tuntutan tertunggak, faedah penalti yang perlu dibayar serta-merta sebanyak 1% sebulan, mengira sebahagian daripada bulan itu sebagai satu bulan penuh. Jika faedah berkanun menurut Seksyen 6:119a BW adalah lebih tinggi, kadar tertinggi akan dikenakan.
 • Kontraktor berhak untuk mempunyai di tempat pertama untuk mengurangkan kos, bayaran yang dibuat oleh Pelanggan seterusnya untuk mengurangkan faedah yang masih perlu dibayar dan akhirnya untuk mengurangkan prinsipal dan faedah terakru.
 • Jika Pelanggan ingkar atau ketinggalan dalam memenuhi (tepat pada masanya) kewajipannya, maka semua kos munasabah yang ditanggung untuk mendapatkan bayaran di luar mahkamah adalah disebabkan oleh Pelanggan. Kos di luar kehakiman dikira berdasarkan perkara biasa dalam amalan Belanda pada masa ini.
 • Jika Kontraktor mengakru kos yang lebih tinggi untuk kutipan amaun yang perlu dibayar dan telah dianggap semunasabahnya perlu, kos sebenar dianggap boleh diperolehi semula. Sebarang kos kehakiman dan pelaksanaan juga akan dipulihkan kepada Pelanggan. Pelanggan juga diwajibkan membayar kos kutipan termasuk faedah.
 • Bantahan terhadap jumlah invois tidak menggantung obligasi pembayaran.
 • Semua yang Pelanggan kepada Kontraktor di bawah Perjanjian perlu dibayar, hendaklah dibayar sepenuhnya dan serta-merta dan dibayar sekiranya berlaku kebankrapan, ketidaksolvenan Pelanggan atau permohonan kepadanya, penerimaan atau penerimaan Pelanggan, keputusan Pelanggan untuk sepenuhnya atau sebahagian memberhentikan atau memindahkan syarikat, pembubaran entiti undang-undang Pelanggan dan lebih daripada tiga kali pembayaran lewat oleh Pelanggan.
 • Dalam kes (permintaan untuk) penggantungan pembayaran atau kebankrapan Kontraktor berhak untuk menamatkan jika Pelanggan tidak memberikan Kontraktor keselamatan sewajarnya dalam tempoh 7 hari dari permintaan, untuk segala-galanya Pelanggan kepada Kontraktor perlu dibayar dan akan menjadi semua perjanjian dengan Pelanggan dengan kesan serta-merta, tanpa menjejaskan hak Kontraktor untuk mendapatkan pampasan.
 • Kontraktor berhak, (sebahagiannya) untuk meminta bayaran terlebih dahulu.

 

Perkara 7 – Pemilikan

 • Semua barang yang dihantar oleh Kontraktor di bawah Perjanjian hendaklah kekal menjadi hak milik Kontraktor sehingga Pelanggan telah memenuhi semua kewajipan di bawah Perjanjian.
 • Pelanggan sentiasa melakukan apa yang diharapkan daripadanya untuk mendapatkan harta Kontraktor.
 • Jika pihak ketiga merampas, atau berniat untuk merampas barang yang dihantar di bawah pengekalan yang disita atau hak untuk menubuhkan atau melaksanakan, maka Pelanggan mesti segera memaklumkan kepada Kontraktor.
 • Sekiranya Kontraktor memilih untuk melaksanakan hak harta yang dinyatakan dalam artikel ini, Pelanggan memberi, terlebih dahulu, persetujuan tanpa syarat dan tidak boleh ditarik balik kepada Kontraktor dan dilantik sebagai pihak ketiga oleh Kontraktor untuk memulangkan harta tersebut kepada Kontraktor.

 

Perkara 8 – Kualiti dan jaminan produk.

 • Barang dan perkhidmatan yang disediakan oleh Kontraktor memenuhi keperluan dan piawaian biasa yang boleh dijangka dengan munasabah dan yang mana ia bertujuan dalam penggunaan biasa dalam the Netherlands. Jaminan dalam Perkara ini hendaklah terpakai kepada perkara yang dimaksudkan untuk digunakan dalam the Netherlands. Apabila di luar the Netherlands Pelanggan harus mengesahkan dirinya sama ada ia sesuai untuk digunakan di sana dan sama ada untuk memenuhi syarat di mana ia dibuat. Kontraktor kemudiannya boleh menetapkan jaminan lain dan syarat lain berkenaan dengan barangan yang akan dihantar atau perkhidmatan yang akan dijalankan.
 • Jaminan seperti yang disebut dalam perenggan 8.1 Perkara ini hendaklah terpakai untuk tempoh 24 bulan selepas penyerahan, melainkan sifat perjanjian antara pihak telah berubah sebaliknya. 6
 • Jika jaminan yang diberikan oleh Kontraktor adalah berkaitan dengan perkara yang dikeluarkan oleh pihak ketiga maka jaminan adalah terhad kepada pengilang yang akan menyediakannya, melainkan dinyatakan sebaliknya oleh pengilang. Selepas tempoh jaminan tamat, semua kos untuk pembaikan atau penggantian, termasuk pentadbiran, kos penghantaran dan perbelanjaan perjalanan, akan dicaj kepada Pelanggan melainkan dipersetujui sebaliknya dalam perjanjian bersama.
 • Sebarang bentuk waranti adalah terbatal jika kecacatan disebabkan oleh atau akibat daripada penggunaan atau penggunaan yang tidak wajar selepas tarikh luput, penyimpanan atau penyelenggaraan yang tidak betul oleh Pelanggan dan/atau pihak ketiga tanpa kebenaran bertulis daripada Kontraktor, Pelanggan atau pihak ketiga telah membuat perubahan pada kes atau telah cuba membawa perubahan kepada kes, telah disahkan menjadi atau tidak akan disahkan jika ia diproses atau diubah suai selain daripada cara yang ditetapkan. Pelanggan tidak berhak mendapat waranti jika kecacatan itu disebabkan oleh atau disebabkan oleh keadaan di luar kawalan Kontraktor, seperti tetapi tidak terhad kepada vandalisme, kebakaran, dsb.
 • Jika jaminan berkenaan barangan atau perkhidmatan yang dikeluarkan oleh pihak ketiga, adakah jaminan itu terhad kepada jaminan (kilang) yang diberikan oleh pihak ketiga ini untuk barangan atau perkhidmatan ini.
 • Tuntutan Waranti: Pelanggan mesti segera memberitahu Kontraktor tentang kemungkinan tuntutan secara bertulis dalam tempoh Lima Belas (15) hari kalendar dari penemuan kecacatan atau kerosakan dan, dalam apa jua keadaan dalam Tempoh Waranti, berikan butiran pemberitahuan mengenai kecacatan atau kerosakan tersebut, termasuk tanpa had:
  • Ciri-ciri pemasangan (lokasi, jalan, bilangan Produk yang terjejas, butiran pemasangan yang berkaitan
  • Cara bagaimana dan keadaan persekitaran di mana Produk telah digunakan
  • Nama, varian dan nombor Produk yang rosak
  • Salinan invois dan nota penghantaran
  • Tarikh pemasangan
  • Penerangan masalah terperinci. Pelanggan hanya boleh menghantar semula Produk yang rosak kepada Kontraktor jika Kontraktor telah mengeluarkan RMA (Kebenaran Bahan Pemulangan) untuk Produk tersebut. Wakil kontraktor hendaklah diberi hak untuk mengakses Produk yang rosak sebelum pembongkaran dan/atau grid kuasa di mana Produk disambungkan untuk pengesahan. Sebarang sekatan akan menarik balik Kontraktor daripada kewajipan warantinya. Bahagian yang rosak, serpihan dsb. tidak boleh dilupuskan sehingga kuasa bertulis diberikan oleh Kontraktor. Produk atau bahagian yang tidak menepati atau rosak hendaklah menjadi hak milik Kontraktor sebaik sahaja ia telah diganti. Jika selepas pengeluaran RMA, Kontraktor menentukan bahawa Pelanggan tidak mempunyai perlindungan waranti untuk Produk yang dihantar di bawah RMA, Kontraktor berhak untuk mengenakan bayaran kepada Pelanggan kos yang ditanggung dalam memeriksa Produk dan menentukan sama ada ia layak mendapat perlindungan waranti.
 • Tempoh Waranti untuk bahagian atau Produk yang diganti atau dibaiki adalah baki, jika ada, daripada Tempoh Waranti awal untuk bahagian atau Produk yang dibaiki atau diganti.

 

Perkara 9 – Penghantaran dan Pengangkutan

 • Barang dihantar "Ex Works" seperti yang diterangkan dalam IncoTerms, melainkan dipersetujui sebaliknya dengan Pelanggan.
 • Apabila dipersetujui di mana dan bila penghantaran atau penempatan barang dan/atau produk separuh siap akan dibuat, Pelanggan, melainkan jika dipersetujui sebaliknya, dengan penalti ganti rugi dan kos langsung adalah untuk memastikan bahawa:
  • Tempat di mana penghantaran mesti berlaku adalah mudah diakses. Jika ia tidak mudah diakses untuk penghantaran produk, kos tambahan teknikal (bantuan) dan sumber manusia dicaj kepada Pelanggan.
  • Pelanggan akan melakukan segala-galanya dalam kuasanya untuk membolehkan penghantaran yang lancar.
 • Jika barang telah dibayar oleh Pelanggan tetapi tidak dikutip, Kontraktor hendaklah menyimpan barang tersebut sehingga dua (2) bulan pada risiko Pelanggan dan pada kos kepada Kontraktor, melainkan dipersetujui sebaliknya. Selepas tempoh ini, kos penyimpanan akan dicaj kepada Pelanggan.
 • Jika Pelanggan tidak memungut barang dalam tempoh masa yang dirujuk seperti yang dirujuk dalam seksyen 9.3, maka Kontraktor berhak secara bebas untuk melupuskan atau menjual barang dan membawa penyimpanan dan kos lain kepada Pelanggan. Sebelum Kontraktor boleh mengambil langkah ini, ia mesti berbuat demikian dengan memaklumkan Pelanggan tentang hasratnya secara bertulis.

 

Perkara 10 – Aduan dan Liabiliti

 • Sebarang kecacatan mesti dilaporkan dalam tempoh 30 hari selepas penemuan secara bertulis kepada Kontraktor Laporan mesti mengandungi penerangan terperinci tentang kecacatan tersebut. Sebaik sahaja aduan telah difailkan, Pelanggan mesti membenarkan tempoh tangguh untuk Kontraktor menyelidik aduan tersebut.
 • Jika pelanggan membuat usaha tepat pada masanya untuk membatalkan perjanjian, ia tidak menggantung obligasi pembayarannya. Pelanggan tetap dalam kes itu juga bertanggungjawab untuk menerima dan membayar untuk yang dipesan sebaliknya, melainkan ia tidak mempunyai nilai bebas.2
 • Jika ia dibuat daripada pemberitahuan kecacatan maka pelanggan tidak lagi berhak untuk pembaikan, penggantian atau pampasan, melainkan sifat kes atau keadaan lain kes itu, hasil jangka panjang.
 • Jika kecacatan telah dikesan dan tuntutan telah difailkan tepat pada masanya, maka Kontraktor hendaklah, dalam masa yang munasabah menggantikan atau menggantikan bahagian tersebut. Sekiranya berlaku penggantian, Pembeli wajib memulangkan barang yang diganti kepada Kontraktor melainkan Kontraktor menyatakan sebaliknya.
 • Jika didapati bahawa aduan adalah tidak berasas, kos yang terhasil, kos yang ditanggung termasuk penyelidikan, adalah disebabkan oleh Pembeli.
 • Jika Kontraktor bertanggungjawab, liabiliti ini terhad kepada apa yang dilindungi dalam terma ini.
 • Kontraktor tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang jenis kerosakan yang disebabkan oleh sebarang data yang salah atau tidak lengkap yang dibekalkan oleh Pelanggan.
 • Kontraktor tidak bertanggungjawab ke atas kerosakan akibat penggunaan tidak wajar dan/atau pemprosesan barangan oleh Pelanggan dan/atau pihak ketiga.
 • Kekurangan Kontraktor hanya menimbulkan penamatan Perjanjian jika Kontraktor, selepas mempunyai peluang untuk mematuhi kewajipannya secara munasabah.
 • Kontraktor hendaklah bertanggungjawab hanya untuk kerosakan langsung. Kerosakan langsung ditakrifkan sebagai:
 • kos munasabah yang ditanggung untuk menentukan punca dan tahap kerosakan, di mana pertubuhan itu berkaitan dengan kerosakan bagi tujuan Syarat ini;
 • Sebarang kos munasabah yang ditanggung, seberapa banyak yang boleh dikaitkan dengan Kontraktor, setakat prestasi buruk Kontraktor boleh dikaitkan dengan mana-mana bahagian Perjanjian;
 • Kos munasabah yang ditanggung untuk mencegah atau mengurangkan kerosakan, setakat Pelanggan menunjukkan bahawa kos tersebut telah membawa kepada pengehadan kerosakan langsung seperti yang dirujuk dalam Terma dan Syarat ini.
 • Produk Kontraktor adalah agak baru dan inovatif. Produk ini dibina dengan usaha yang hebat direka untuk menyampaikan. Prestasi dan hasil yang selamat Kontraktor hendaklah seboleh-bolehnya memenuhi keperluan pelanggan untuk meminimumkan risiko. Walau bagaimanapun, Kontraktor secara jelas menolak sebarang dan semua tanggungjawab untuk kerosakan kepada orang, harta benda atau barangan pihak ketiga.
 • Produk Kontraktor, sebahagiannya, terdiri daripada bahagian yang dibekalkan oleh pihak ketiga. Ini dibuat dengan kriteria teknikal yang baik dan melalui ujian dan dibangunkan menjadi produk bersepadu. Walau bagaimanapun, Kontraktor tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab ke atas pelanggaran harta intelek yang tidak disengajakan atau kerosakan kepada harta pihak ketiga.
 • Jika Kontraktor bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan, maka liabiliti Kontraktor dihadkan kepada 50% daripada nilai invois bersih (nilai invois kasar tolak VAT dan levi kerajaan lain) pesanan itu, sekurang-kurangnya untuk bahagian pesanan yang liabiliti berlaku.
 • Liabiliti Kontraktor sentiasa terhad kepada jumlah yang dibayar oleh syarikat insuransnya, mengikut kesesuaian

 

Perkara 11 – Tahap Had dan Peralihan Risiko

 • Walau apa pun tempoh had berkanun, tempoh had untuk semua tuntutan dan pembelaan terhadap Kontraktor dan pihak ketiga yang diambil kerja oleh Kontraktor dalam melaksanakan kontrak, adalah satu tahun.
 • Perenggan 11.1 tidak terpakai kepada tuntutan undang-undang dan pembelaan yang berdasarkan fakta yang akan membenarkan penegasan bahawa barang yang dihantar tidak akan menjawab Perjanjian. Tuntutan dan pembelaan sedemikian dihalang oleh luput 2 tahun selepas Pembeli/Kontraktor ketidakpatuhan tersebut dimaklumkan. Risiko kerugian, kerosakan atau susut nilai dikenakan kepada Pelanggan pada saat pemindahan rasmi atau mengikut perjanjian dibuat. (Pencahayaan awam berada di tempat awam, dan tidak mengawal pelanggan)

 

Perkara 12 – Pengecualian

 • Pelanggan hendaklah menanggung rugi Kontraktor terhadap mana-mana dan semua tuntutan pihak ketiga berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian di mana puncanya adalah disebabkan oleh Kontraktor.
 • Jika Kontraktor dalam hal itu harus ditangani oleh pihak ketiga, maka Pelanggan Kontraktor memegang kedua-dua pihak luar dan undang-undang untuk membantu dan serta-merta apa yang perlu dilakukan dalam kes ini. Diharapkan daripadanya Sekiranya Pembeli gagal mengambil langkah yang mencukupi, maka Kontraktor, tanpa notis, berhak untuk meneruskan sendiri. Semua kos dan kerosakan di pihak Kontraktor dan pihak ketiga adalah untuk akaun dan risiko Pelanggan.
 • Pelanggan hendaklah memastikan bahawa prasyarat untuk melaksanakan kerja.

 

Perkara 13 – Hak Harta Intelek

 • Kontraktor menyimpan hak dan kuasa yang dia berhak di bawah Hak Cipta dan undang-undang dan peraturan harta intelek yang lain. Kontraktor mempunyai hak untuk menggunakan mana-mana dan semua maklumat yang diperoleh semasa melaksanakan kontrak untuk sebarang tujuan (masa hadapan), dengan syarat tiada maklumat sulit Pelanggan kepada pihak ketiga digunakan untuk tujuan lain.
 • Pelanggan melarang bahan Kontraktor yang berasaskan hak harta intelek, menghasilkan semula, mencipta, mengeksploitasi atau mempamerkan tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Kontraktor. Nada di khalayak ramai dalam apa jua cara

Pelanggan wajib mengambil semua langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan pelanggaran hak harta intelek Kontraktor.

 

Perkara 14 – Kerahsiaan

Para Pihak akan mengelak daripada membuat sebarang pengumuman awam tentang kandungan perjanjian ini melainkan:

 • Ini dilakukan berdasarkan (satu atau lebih) undang-undang atau peraturan lain yang terpakai atau sebarang penghakiman yang tidak boleh ditarik balik atau boleh dikuatkuasakan;
 • Ini dilakukan dengan persetujuan bersama, atau
 • Ini boleh dikaitkan dengan kesimpulan (akhir) Perjanjian dan pelaksanaannya diperlukan.

Dalam kes-kes yang disebutkan di atas, Pihak yang bertanggungjawab membocorkan maklumat sulit harus memaklumkan pihak lain dan jika boleh bekerjasama dengan pihak lain untuk bertindak sewajarnya.

 

Perkara 15 – Undang-undang dan pertikaian yang terpakai

 • Dalam semua perhubungan undang-undang di mana Kontraktor adalah satu pihak, hanya undang-undang Belanda yang terpakai, juga jika hubungan undang-undang pihak sepenuhnya atau sebahagiannya terletak di luar negara.
 • Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Jualan Barangan Antarabangsa (CISG) tidak terpakai.
 • Pihak-pihak akan terlebih dahulu merayu kepada mahkamah selepas mereka berusaha sedaya upaya untuk menyelesaikan pertikaian.
 • Pertikaian yang timbul atas sebab perjanjian antara pihak-pihak dan/atau oleh sebab mana-mana.

 

Perkara 16 – Maklumat hubungan

Soalan tentang Syarat Perkhidmatan hendaklah dihantar kepada kami di info@tvilight.com

PROJEK LAMPU TV BV

Beechavenue 162-180, 1119 PS, Schiphol-Rijk, The Netherlands

+31 (0) 20 760 7380

info@tvilight.com

BTW/VAT: NL 0055 29 505 B01 BANK: NL 79 RABO 0310 834 163

KVK/COC: 28.052.105