Ga naar hoofdinhoud

01-10-2016

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden is van toepassing:

 • 'Overeenkomst' Het formele contract tussen Aannemer en Klant waarin de voorwaarden worden beschreven waaronder de Klant de Producten van de Aannemer kan kopen:
 • 'Aannemer' Tvilight Projects BV (KvK-nummer 2805 2105);
 • 'Opdrachtgever' natuurlijk of rechtspersoon gezamenlijk handelend (rechts) personen die een overeenkomst aangaan met Opdrachtnemer;
 • 'Levering' de feitelijke levering van Producten en diensten aan de Klant of voltooiing van diensten.
 • 'Offertes' Aanbiedingen van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever waarin producten, diensten en prijzen zijn opgenomen
 • 'Term's' Algemene Voorwaarden van de Aannemer;

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die met Opdrachtnemer zijn vrijgegeven of overeengekomen.
 • Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten die opdrachtnemer sluit voor de uitvoering van werkzaamheden waarbij opdrachtnemer gebruik maakt van derden.
 • In alle gevallen waarin een overeenkomst tussen de Aannemer en de Klant eindigt, zijn deze Voorwaarden voor zover nodig tussen de partijen van toepassing.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- (-) of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden op enig moment gedeeltelijk ongeldig worden of nietig zouden kunnen zijn, is de rest van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever treden vervolgens in onderhandeling om ter vervanging van de ongeldige bepalingen nieuwe regels te ontwikkelen, die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen.
 • In alle gevallen waarin de Aannemer bij de uitvoering van een bestelling goederen of diensten levert waarbij hij zelf een derde inschakelt, zijn de voorwaarden van die derde niet van toepassing.
 • Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing voor de uitvoering waarvan de Klant gebruik zal maken van derden.
 • Indien voorwaarden van een Overeenkomst in strijd zijn met de Voorwaarden, prevaleren de voorwaarden van een Overeenkomst.
 • Als zich een conflict tussen partijen voordoet dat niet door de polis wordt gedekt, dan dient de situatie te worden beoordeeld in de geest van deze voorwaarden.
 • Indien Opdrachtnemer niet strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in andere gevallen enig recht zou verliezen.

 

Artikel 3 - Offertes

 • Alle aanbiedingen zijn voor opdrachtnemer vrijblijvend, tenzij in de aanbieding anders is vermeld. Door een nieuwe aanbieding in te dienen, wordt de vorige aanbieding geannuleerd.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de biedingen of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, het gevolg zijn van een kennelijke vergissing of verschrijving.
 • Door de contractant uitgebrachte offertes vervallen 60 dagen na de datum van de aanbieding.
 • Offertes zijn gebaseerd op door de Klant verstrekte gegevens, tekeningen, maten, maten etc. etc. en eventuele foutieve gegevens zijn voor risico van de Klant. Al het ongebruikte materiaal kan niet worden geretourneerd en kan niet worden gerestitueerd.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijsopgave en geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten en / of offertes.
 • Een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komt tot stand zodra opdrachtgever schriftelijk (of e-mail?) Akkoord gaat met een contract of aanbieding. Mondelinge afspraken zijn niet bindend. Partijen kunnen alleen schriftelijk akkoord gaan met wijzigingen in deze voorwaarden.
 • De Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 • Indien een Overeenkomst bestaat uit diensten worden deze naar beste vermogen verleend.
 • De Aannemer behoudt zich het recht voor om goederen, werken of diensten uit te besteden of uit te besteden aan derden
 • Als er bepaalde datums of limieten zijn voor de levering van goederen of diensten, heeft alles wat achterstallig is geen fatale gevolgen; de gegevens zijn bij benadering. Bij niet tijdige levering zal Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke stellen. De Klant dient een redelijke termijn te geven om de Contractant in staat te stellen de Overeenkomst uit te voeren.
 • Indien Opdrachtnemer informatie (/ materialen / toegang tot locaties) van Opdrachtgever nodig heeft om de order uit te voeren, dan zal de datum van uitvoering niet voorafgaan aan de datum waarop opdrachtgever de juiste en volledige informatie heeft verstrekt.
 • Ingeval van omstandigheden die door toedoen van Opdrachtgever de levering door Opdrachtnemer vertragen of verhinderen, is Opdrachtnemer gerechtigd de hieruit voortvloeiende kosten (inclusief gevolgschade) bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst in fasen uit te voeren, en dus onderdelen afzonderlijk te factureren
 • Bij een gefaseerde uitvoering mag Opdrachtnemer een volgende fase opschorten totdat de voorgaande fase (n) door Opdrachtgever schriftelijk zijn geaccepteerd en goedgekeurd.

 

Artikel 4 - Overeenkomsten

 • Wijzigingen en / of aanpassingen van de Overeenkomst zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en door Opdrachtnemer zijn bevestigd.
 • De klant accepteert dat wijziging (en) van de overeenkomst extra kosten en vertragingen met zich mee kunnen brengen.
 • Indien de ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst aan Opdrachtgever is toe te rekenen, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van alle kosten en alle schade, daaronder begrepen directe en indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, beloning, gerechtelijke en overige kosten.
 • Indien de Overeenkomst door Opdrachtnemer wordt opgezegd, zal Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van meerwerk aan derden. Tenzij de beëindiging te wijten is aan de Klant.
 • Tenzij het tussentijdse einde aan Opdrachtnemer is toe te rekenen, komen de kosten van overdracht voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zoveel mogelijk vooraf informeren over de hoogte van deze kosten. Opdrachtgever is verplicht te betalen, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft. Deze kosten dienen betaald te worden binnen de door Opdrachtnemer genoemde termijn
 • Indien de Koper in gebreke blijft in de behoorlijke nakoming waarvan hij door de Aannemer wordt gehouden, is de Koper aansprakelijk voor de kosten en alle schade waaronder, maar niet beperkt tot directe en indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, vergoeding, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. Indien de klant een bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert, komen alle kosten met betrekking tot levering, transport of andere kosten die zijn gereserveerd voor de uitvoering van de overeenkomst, voor rekening van de klant.

Artikel 5 - Overmacht

 • Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij wordt gehinderd door een omstandigheid die niet te wijten is aan nalatigheid, noch op grond van de wet, een rechtshandeling of voor zijn rekening algemeen aanvaard.
 • Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie is begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 • Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
 • Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien de Aannemer ten tijde van het intreden van overmacht enig onderdeel van de overeenkomst (gedeeltelijk) heeft uitgevoerd of zal uitvoeren, is het de Aannemer toegestaan ​​de gedeeltelijk uitgevoerde werken in rekening te brengen. De Klant is verplicht te betalen zoals vereist door een afzonderlijke overeenkomst

 

Artikel 6 - Prijzen, betalingen en incasso's

 • Alle door opdrachtnemer opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting, andere belastingen en heffingen, tenzij anders vermeld.
 • Prijsverhogingen worden door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever doorberekend indien het een verhoging van meer dan 2% betreft. De contractant zal de klant binnen een redelijke termijn informeren. Indien beide partijen geen overeenstemming hebben bereikt, behoudt de Aannemer zich het recht voor om de bestelling te annuleren en de werkzaamheden stop te zetten.
 • Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders door Opdrachtnemer aangegeven. Opdrachtnemer heeft recht op periodieke facturering.
 • Indien opdrachtnemer in gedeelten levert, is hij gerechtigd betaling van het geleverde te verlangen. Voor elke deellevering ontvangt de klant een deelfactuur.
 • Indien de Klant niet tijdig betaalt, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Afnemer is alsdan over de openstaande vordering een direct opeisbare boeterente verschuldigd van 1% per maand, een gedeelte van de maand voor een gehele maand gerekend. Indien de wettelijke rente ex artikel 6: 119a BW hoger is, geldt het hoogste tarief.
 • Opdrachtnemer is gerechtigd in de eerste plaats de kosten te verminderen, de door opdrachtgever gedane betalingen daarna in mindering te brengen op de nog verschuldigde rente en tenslotte in mindering te brengen op de hoofdsom en de opgebouwde rente.
 • Indien Afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen thans in de Nederlandse praktijk gebruikelijk is.
 • Indien Opdrachtnemer ter incasso van de verschuldigde bedragen hogere kosten maakt en redelijkerwijs noodzakelijk wordt geacht, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Klant worden verhaald. Afnemer is tevens incassokosten inclusief rente verschuldigd.
 • Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 • Alles wat de Klant aan de Aannemer op grond van de Overeenkomst verschuldigd is, is volledig en onmiddellijk opeisbaar in geval van faillissement, insolventie van de Klant of aanvraag daartoe, onder curatele of onder bewindstelling van de Klant, besluit van de Klant om geheel of gedeeltelijk staking of overdracht van het bedrijf, ontbinding van de rechtspersoon van de Klant en meer dan driemaal niet-tijdige betaling door de Klant.
 • In geval van (aanmaning tot) surséance van betaling of faillissement is Opdrachtnemer gerechtigd te ontbinden indien Opdrachtgever niet binnen 7 dagen na het verzoek deugdelijke zekerheid aan Opdrachtnemer heeft gesteld, voor al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is en zullen alle afspraken met Opdrachtgever met met onmiddellijke ingang, onverminderd het recht van opdrachtnemer op schadevergoeding.
 • Opdrachtnemer is gerechtigd (gedeeltelijk) vooruitbetaling te verlangen.

 

Artikel 7 - Eigendom

 • Alle door Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever aan alle verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan.
 • De opdrachtgever dient altijd datgene te doen wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendommen van opdrachtnemer veilig te stellen.
 • Indien derden beslag leggen of voornemens zijn beslag te leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop te vestigen of uit te oefenen, dan dient opdrachtgever opdrachtnemer hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 • In het geval Opdrachtnemer ervoor kiest de eigendomsrechten genoemd in dit artikel uit te oefenen, geeft Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer aan te wijzen derden om het goed aan Opdrachtnemer terug te geven.

 

Artikel 8 - Productkwaliteit en garanties.

 • De door Opdrachtnemer geleverde zaken en diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in het the Netherlands. De garantie in dit artikel is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor gebruik binnen the Netherlands. Wanneer buiten the Netherlands de Klant dient zelf na te gaan of het geschikt is voor gebruik aldaar en of het voldoet aan de voorwaarden waaronder ze gemaakt zijn. Opdrachtnemer mag alsdan andere garanties en andere voorwaarden stellen met betrekking tot de te leveren zaken of de te verrichten diensten.
 • De garantie als bedoeld in lid 8.1 van dit artikel geldt gedurende een periode van 24 maanden na levering, tenzij de aard van de overeenkomst tussen partijen anders is gewijzigd. 6
 • Indien de door Opdrachtnemer verstrekte garantie betrekking heeft op een zaak die door een derde is geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die fabrikanten die deze hebben verstrekt, tenzij door de fabrikant anders is aangegeven. Na het verstrijken van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie, verzendkosten en reiskosten, aan de Klant in rekening worden gebracht, tenzij in onderling overleg anders is overeengekomen.
 • Iedere vorm van garantie vervalt indien een gebrek is ontstaan ​​door of het gevolg is van oneigenlijk gebruik of gebruik na de vervaldatum, onoordeelkundige opslag of onderhoud door Opdrachtgever en / of derden zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, Opdrachtgever of derden. wijzigingen in de zaak hebben aangebracht of hebben geprobeerd wijzigingen in de zaken aan te brengen, waarvan is bevestigd dat ze wel of niet worden bevestigd als ze op een andere dan de voorgeschreven manier zijn verwerkt of gewijzigd. Opdrachtgever heeft geen recht op garantie indien het gebrek is veroorzaakt door of het gevolg is van omstandigheden buiten de wil van Opdrachtnemer, zoals maar niet beperkt tot vandalisme, brand etc.
 • Indien de garantie betrekking heeft op goederen of diensten geproduceerd door een derde, is de garantie beperkt tot de (fabrieks) garantie die deze derde partij geeft voor deze zaken of diensten.
 • Garantieclaims: De Klant moet de Contractant onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van een mogelijke claim binnen vijftien (15) kalenderdagen vanaf de ontdekking van het defect of de schade en, in ieder geval binnen de Garantieperiode, de details van het defect of de schade in die kennisgeving verstrekken, inclusief zonder beperking:
  • Installatiekenmerken (locatie, straat, aantal betrokken producten, relevante installatiegegevens
  • Wijze waarop en omgevingsomstandigheden waaronder de Producten zijn gebruikt
  • Naam, variant en nummer van de defecte producten
  • Kopie van de factuur en afleveringsbon
  • Installatie datum
  • Gedetailleerde probleemomschrijving. Een klant mag een defect product alleen terugsturen naar de contractant als de contractant een RMA (Return Material Authorization) voor dat product heeft afgegeven. Vertegenwoordigers van Aannemers krijgen het recht om toegang te krijgen tot het defecte Product voorafgaand aan de demontage en / of het elektriciteitsnet waarop het Product was aangesloten voor verificatie. Elke beperking onttrekt de contractant aan zijn garantieverplichtingen. Beschadigde onderdelen, puin enz. Mogen niet worden verwijderd zonder schriftelijke toestemming van de contractant. De niet-conforme of defecte Producten of onderdelen worden eigendom van Contractant zodra ze zijn vervangen. Indien Contractant na afgifte van een RMA vaststelt dat de Klant geen garantie heeft voor het / de Product (en) verzonden onder de RMA, is Contractant gerechtigd de Klant de kosten in rekening te brengen die hij maakt om het Product (en) te inspecteren en te bepalen of deze komt in aanmerking voor garantiedekking.
 • De garantieperiode voor vervangen of gerepareerde onderdelen of producten is de eventuele rest van de initiële garantieperiode voor de gerepareerde of vervangen onderdelen of producten.

 

Artikel 9 - Levering en transport

 • Goederen worden geleverd "Ex Works" zoals beschreven in de IncoTerms, tenzij anders overeengekomen met de Klant.
 • Wanneer is overeengekomen waar en wanneer levering of plaatsing van zaken en / of halffabrikaten zal plaatsvinden, dient de Afnemer, tenzij anders overeengekomen, op straffe van directe schade en kosten ervoor te zorgen dat:
  • De plaats waar de levering moet plaatsvinden, is goed bereikbaar. Indien het niet gemakkelijk toegankelijk is voor levering van de producten, worden de bijkomende kosten van technische (assistentie) en personele middelen doorberekend aan de Klant.
  • De Klant zal er alles aan doen om een ​​vlotte levering mogelijk te maken.
 • Indien de goederen door Opdrachtgever zijn betaald maar niet worden afgehaald, zal Opdrachtnemer de goederen maximaal twee (2) maanden voor risico van Opdrachtgever en tegen kostprijs van Opdrachtnemer bewaren, tenzij anders overeengekomen. Na deze periode worden opslagkosten in rekening gebracht bij de Klant.
 • Indien opdrachtgever de zaken niet binnen de genoemde termijn als bedoeld in paragraaf 9.3 afhaalt, is opdrachtnemer gerechtigd de zaken vrij te vervreemden of te verkopen en opslag- en overige kosten aan opdrachtgever te dragen. Voordat opdrachtnemer deze stap mag zetten, dient hij dit te doen door zijn voornemen schriftelijk aan opdrachtgever kenbaar te maken.

 

Artikel 10 - Klachten en aansprakelijkheid

 • Eventuele gebreken dienen binnen 30 dagen na ontdekking schriftelijk aan de Aannemer te worden gemeld. De melding dient een gedetailleerde omschrijving van het gebrek te bevatten. Nadat een klacht is ingediend, moet de klant de opdrachtnemer een uitstelperiode gunnen om de klacht te onderzoeken.
 • Indien de klant zich tijdig inspant om de overeenkomst te ontbinden, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Afnemer blijft in dat geval tevens verplicht tot afname en betaling van het overigens bestelde, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt
 • Indien er sprake is van een defectmelding, heeft de klant geen recht meer op herstel, vervanging of schadevergoeding, tenzij de aard van de zaak of de overige omstandigheden van de zaak op langere termijn resulteren.
 • Indien een gebrek is geconstateerd en er tijdig een claim is ingediend, zal de Aannemer binnen een redelijke termijn de onderdelen vervangen of vervangen. In geval van vervanging is de koper verplicht de vervangen zaak aan de contractant te retourneren, tenzij de contractant anders aangeeft.
 • Indien komt vast te staan ​​dat een klacht ongegrond is, dan zijn de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder de gemaakte kosten inclusief onderzoek, voor rekening van Afnemer.
 • Indien de Aannemer aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is geregeld.
 • De Aannemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook veroorzaakt door onjuiste of onvolledige gegevens die door de Klant zijn verstrekt.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van oneigenlijk gebruik en / of bewerking van zaken door Opdrachtgever en / of derden.
 • Tekortkomingen van Opdrachtnemer geven alleen aanleiding tot beëindiging van de Overeenkomst indien Opdrachtnemer, nadat hij de gelegenheid heeft gehad om in redelijkheid aan zijn verplichtingen te voldoen.
 • De Aannemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
 • de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, indien de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • De eventuele redelijke kosten, voor zover deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden, voor zover de slechte prestatie van Opdrachtnemer aan enig onderdeel van de Overeenkomst kan worden toegerekend;
 • Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.
 • De producten van de Aannemer zijn relatief nieuw en innovatief. Deze producten zijn met veel moeite gemaakt om te presteren. Zekerheid van prestaties en resultaten De Aannemer zal zoveel mogelijk in de behoeften van de klant voorzien om risico's te minimaliseren. De Aannemer wijst echter uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor schade aan personen, eigendommen of goederen van derden.
 • De producten van Opdrachtnemer bestaan ​​voor een deel uit onderdelen die door derden zijn aangeleverd. Deze worden gemaakt met goede technische criteria en door middel van testen en ontwikkeld tot een geïntegreerd product. Opdrachtnemer is echter niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor onopzettelijke inbreuk op intellectuele eigendom of beschadiging van eigendommen van een derde.
 • Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot 50% van de netto factuurwaarde (bruto factuurwaarde minus BTW en andere heffingen van overheidswege) van de order, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. is van toepassing.
 • De aansprakelijkheid van de Aannemer is steeds beperkt tot het bedrag dat door zijn verzekeraar wordt uitgekeerd, in voorkomend geval

 

Artikel 11 - Status van beperking en risico-overgang

 • Onverminderd de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt ​​de verjaringstermijn voor alle vorderingen en verweren jegens Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomst ingeschakelde derden één jaar.
 • Paragraaf 11.1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gebaseerd op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de geleverde goederen niet aan de Overeenkomst zouden beantwoorden. Dergelijke claims en verweren vervallen door het verloop van 2 jaar nadat de Koper / Aannemer van een dergelijke non-conformiteit op de hoogte is gebracht. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Klant over op het moment dat de officiële overdracht dan wel conform de overeenkomst tot stand is / komt. (Openbare verlichting bevindt zich op een openbare plaats en heeft geen controle over de klant)

 

Artikel 12 - Vrijstelling

 • Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst voor zover de oorzaak aan Opdrachtnemer is toe te rekenen.
 • Indien Opdrachtnemer ter zake door derden dient te worden aangesproken, dan is Opdrachtnemer Opdrachtgever zowel buiten als wettelijk verplicht tot medewerking en kan in dit geval direct wat te doen. Van hem verwacht Mocht de koper niet voldoende maatregelen nemen, dan is opdrachtnemer zonder ingebrekestelling gerechtigd zelf over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van opdrachtnemer en derden zijn voor rekening en risico van opdrachtgever.
 • Opdrachtgever draagt ​​zorg voor de randvoorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden.

 

Artikel 13 - Intellectuele eigendomsrechten

 • Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Contractant heeft het recht om alle informatie die tijdens de uitvoering van een overeenkomst is verkregen te gebruiken voor enig (toekomstig) doel, op voorwaarde dat geen vertrouwelijke informatie van de Klant aan derden wordt gebruikt voor andere doeleinden.
 • Het is Opdrachtgever verboden materiaal van Opdrachtnemer waarop intellectuele eigendomsrechten zijn gebaseerd, te reproduceren, te creëren, te exploiteren of tentoon te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Toon in het openbaar op welke manier dan ook

De opdrachtgever is verplicht alle voorzorgsmaatregelen te nemen om inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van opdrachtnemer te voorkomen.

 

Artikel 14 - Vertrouwelijkheid

Partijen zullen geen openbare aankondigingen doen over de inhoud van deze overeenkomst, tenzij:

 • Dit gebeurt op basis van (een of meer) wetten of andere toepasselijke regelgeving of een onherroepelijk of uitvoerbaar vonnis;
 • Dit gebeurt met wederzijds goedvinden, of
 • Dit kan verband houden met de (definitieve) totstandkoming van de overeenkomst en de vereiste uitvoering daarvan.

In bovengenoemde gevallen dient de partij die verantwoordelijk is voor het uitlekken van vertrouwelijke informatie de andere partij te informeren en waar mogelijk samen te werken met de andere partij om dienovereenkomstig te handelen.

 

Artikel 15 - Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de rechtsverhouding van een partij geheel of gedeeltelijk in het buitenland is gelegen.
 • Het Verdrag van de Verenigde Naties voor de internationale verkoop van goederen (CISG) is niet van toepassing.
 • Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een ​​geschil te beslechten.
 • Geschillen die ontstaan ​​naar aanleiding van de overeenkomst tussen partijen en / of uit welke hoofde dan ook.

 

Artikel 16 - Contactgegevens

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten naar info@tvilight.com worden gestuurd

TVILIGHT PROJECTS BV

Beechavenue 162-180, 1119 PS, Schiphol Rijk, The Netherlands

+31 (0) 20 760 7380

info@tvilight.com

BTW / BTW: NL 0055 29 B505 BANK: NL 79 RABO 0310

KVK / COC: 28.052.105