Hopp til hovedinnhold

01-10-2016

Artikkel 1 - Definisjoner

I disse vilkårene og betingelsene gjelder:

 • "Avtale" Den formelle kontrakten mellom Leverandøren og Kunden som beskriver vilkårene og betingelsene som Kunden kan kjøpe produktene til Leverandøren under:
 • 'Entreprenør' Tvilight Projects BV (handelskammer nummer 2805 2105);
 • "Kunde" fysisk eller juridisk person som opptrer i fellesskap (juridiske) personer som inngår en kontrakt med entreprenøren;
 • "Levering" faktisk levering av produkter og tjenester til kunden eller fullføring av tjenester.
 • 'Tilbud' Tilbud fra Leverandøren til Kunden som inkluderer produkter, tjenester og priser
 • 'Vilkår' Standardvilkår og betingelser for entreprenøren;

 

Artikkel 2 - Anvendelse

 • Disse betingelsene gjelder for alle tilbud og avtaler som er frigitt eller avtalt med Leverandøren.
 • Disse vilkårene gjelder også for avtaler Leverandøren gjør for utførelse av ethvert arbeid som Leverandøren bruker tredjeparter til.
 • I alle tilfeller der en avtale mellom Leverandøren og Kunden opphører, skal disse Vilkårene gjelde mellom partene i den grad det er nødvendig.
 • Anvendeligheten av ethvert kjøp (-) eller andre vilkår og betingelser for kunden avvises eksplisitt.
 • Hvis en eller flere bestemmelser i disse vilkårene til enhver tid blir delvis ugyldige eller kan være ugyldige, gjelder resten av disse generelle vilkårene i sin helhet. Leverandøren og Kunden vil deretter innlede forhandlinger om å utvikle nye regler for å erstatte de ugyldige bestemmelsene, som i størst mulig grad vil være i tråd med formålet og hensikten med de opprinnelige bestemmelsene.
 • I alle tilfeller der Leverandøren i utførelse av en ordre leverer varer eller tjenester der de selv involverer en tredjepart, skal ikke vilkårene til slike tredjeparter gjelde.
 • Disse betingelsene gjelder også for utførelse som Kunden skal benytte tredjeparter av.
 • I tilfelle vilkårene i en avtale er i strid med vilkårene, vil betingelsene i en avtale ha forrang.
 • Hvis det oppstår en konflikt mellom parter som ikke dekkes av forsikringen, bør situasjonen vurderes i henhold til ånden i disse vilkårene.
 • Dersom entreprenøren ikke krever streng overholdelse av disse vilkårene, betyr ikke dette at dens bestemmelser ikke gjelder, eller at entreprenøren ville miste noen rettigheter i andre tilfeller.

 

Artikkel 3 – Sitater

 • Alle tilbud er uforpliktende overfor Leverandøren, med mindre annet fremgår av tilbudet. Ved å legge inn et nytt tilbud kanselleres det forrige tilbudet.
 • Leverandøren er ikke ansvarlig dersom Kunden med rimelighet kan forstå at tilbudene eller tilbudene, eller deler av disse, er et resultat av en åpenbar feil eller feil.
 • Tilbud utstedt av Leverandøren utløper 60 dager fra tilbudsdato.
 • Tilbud er basert på data oppgitt av Kunden, tegninger, størrelser, mål etc. etc. og eventuell uriktig informasjon er for Kundens risiko. Eventuelt ubrukt materiale kan ikke returneres og ikke refunderes.
 • Et sammensatt tilbud forplikter ikke Leverandøren til å utføre deler av oppdraget mot en tilsvarende del av det gitte Tilbudet og gjelder ikke automatisk for fremtidige bestillinger og/eller tilbud.
 • En avtale mellom Leverandøren og Kunden inngås så snart kunden samtykker i en kontrakt eller tilbud skriftlig (eller e-post?) Muntlige avtaler er ikke bindende. Partene kan kun samtykke skriftlig til endringer i disse vilkårene.
 • Avtalen mellom Leverandøren og Kunden er på ubestemt tid, med mindre avtalens art tilsier noe annet eller dersom partene uttrykkelig skriftlig avtaler annet.
 • Hvis en avtale består av tjenester ytes etter beste evne.
 • Leverandøren forbeholder seg retten til å sette ut eller legge ut varer, arbeider eller tjenester til tredjeparter
 • Hvis det er fastsatte datoer eller grenser for levering av varer eller tjenester, vil alt som er forfalt ikke ha noen fatal effekt, dataene er omtrentlige. Ved forsinket levering skal Kunden informere Leverandøren skriftlig om mislighold. Kunden må gi en rimelig tidsramme for å tillate Leverandøren å utføre Avtalen.
 • Dersom Leverandøren krever opplysninger (/materialer/tilgang til lokasjoner) av Kunden for å utføre bestillingen, skal ikke utførelsesdatoen gå før datoen da Kunden har gitt riktig og fullstendig informasjon.
 • Ved omstendigheter som forsinker eller hindrer leveransen fra Leverandøren på grunn av Kundens skyld, har Leverandøren rett til å belaste Kunden for de påfølgende kostnadene (inkludert følgeskader).
 • Leverandøren har rett til å utføre Avtalen trinnvis, og dermed fakturere deler separat
 • Ved trinnvis gjennomføring har Leverandøren lov til å suspendere en påfølgende fasestans inntil forrige fase(r) er akseptert og skriftlig godkjent av Kunden

 

Artikkel 4 – Avtaler

 • Endringer og/eller modifikasjoner av Avtalen er kun bindende dersom det er skriftlig avtalt og bekreftet av Leverandøren.
 • Kunden godtar at endring(er) av avtalen kan medføre ekstra kostnader og kan føre til forsinkelser.
 • Dersom oppløsningen eller hevingen av Avtalen kan tilskrives Kunden, har Leverandøren krav på refusjon av eventuelle kostnader og alle skader, herunder direkte og indirekte skader, følgeskader, tapt fortjeneste, godtgjørelse, juridiske og andre kostnader.
 • Dersom Avtalen sies opp av Leverandøren, skal Leverandøren i samråd med Kunden sørge for overføring av tilleggsarbeid til tredjepart. Med mindre oppsigelsen kan tilskrives Kunden.
 • Med mindre den midlertidige slutten kan tilskrives Leverandøren, vil kostnaden for overføring belastes Kunden. Leverandøren vil informere Kunden så mye som mulig på forhånd om størrelsen på disse kostnadene. Kunden er forpliktet til å betale, med mindre Leverandøren angir noe annet. Disse kostnadene skal betales innen den frist som er oppgitt av Leverandøren
 • Dersom Kjøper misligholder den forskriftsmessige utførelsen som han holdes av Leverandøren, er Kjøper ansvarlig for kostnadene og alle skader som inkluderer, men ikke begrenset til, direkte og indirekte skader, følgeskader, tapt fortjeneste, godtgjørelse, juridiske og utenomrettslige. Hvis kunden kansellerer en ordre helt eller delvis, vil eventuelle kostnader knyttet til levering, transport eller andre kostnader som er reservert for gjennomføringen av kontrakten, belastes kunden

Artikkel 5 – Force Majeure

 • Leverandøren er ikke forpliktet til å oppfylle noen forpliktelse overfor Kunden dersom han blir hindret på grunn av en omstendighet som ikke skyldes uaktsomhet, og verken etter loven, rettslig handling eller allment akseptert for dennes regning.
 • Force majeure er definert i disse vilkårene, i tillegg til det som er inkludert i lov og rettspraksis, alle ytre årsaker, forutsette eller uforutsette, som Leverandøren ikke kan påvirke, men som Leverandøren ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser av.
 • Leverandøren har også rett til å påberope seg force majeure dersom omstendighetene som gjør (ytterligere) oppfyllelse av Avtalen inntreffer etter at Leverandøren burde ha oppfylt sin forpliktelse.
 • Leverandøren kan i force majeure-perioden suspendere forpliktelser i henhold til Avtalen. Dersom denne perioden varer lenger enn to måneder, har hver av partene rett til å heve avtalen uten forpliktelse til å betale erstatning til den andre parten. Dersom Leverandøren på tidspunktet for inntreden av force majeure har, eller vil, (delvis) utført noen del av avtalen, har Leverandøren lov til å fakturere de delvis utførte arbeidene. Kunden er pålagt å betale som om det er påkrevd i en egen avtale

 

Artikkel 6 – Priser, betalinger og oppkrav

 • Alle priser og satser oppgitt av Leverandøren inkluderer ikke merverdiavgift, andre skatter og avgifter med mindre annet er oppgitt.
 • Prisøkninger vil bli overført til Kunden av Leverandøren dersom det dreier seg om en økning på mer enn 2 %. Entreprenøren vil informere Kunden innen rimelig tid. Dersom begge parter ikke har klart å komme til enighet, forbeholder Leverandøren seg retten til å kansellere bestillingen og stanse arbeidet.
 • Betaling skal skje innen 30 dager etter fakturadato, på en måte som spesifiseres av Leverandøren i fakturaens valuta, med mindre annet er spesifisert av Leverandøren. Entreprenøren har rett til periodisk fakturering.
 • Dersom Leverandøren utfører en levering på delbetaling, har han rett til å kreve betaling av den leverte delen. For hver delleveranse vil Kunden motta en delfaktura.
 • Dersom Kunden ikke yter rettidig betaling er han, uten ytterligere varsel, i mislighold. Kunden skal da betale, på det utestående kravet, en umiddelbart betalbar tvangsrente på 1 % per måned, regnet deler av måneden som en hel måned. Dersom den lovpålagte renten etter § 6:119a BW er høyere, gjelder høyeste sats.
 • Leverandøren er berettiget til i første omgang å få redusert kostnadene, betalingene som Kunden har foretatt, deretter redusere de utestående renter og til slutt redusere hovedstolen og påløpte renter.
 • Dersom Kunden er i mislighold eller unnlatelse i (rettidig) oppfyllelse av sine forpliktelser, skal alle rimelige kostnader som påløper for å få betaling utenom rettslig betales til Kunden. De utenrettslige kostnadene beregnes ut fra det som i dag er vanlig i nederlandsk praksis.
 • Dersom Leverandøren påløper høyere kostnader for innkreving av skyldige beløp og har vært ansett som rimelig nødvendig, anses de faktiske kostnadene som dekningsbare. Eventuelle retts- og utførelseskostnader vil også bli dekket til Kunden. Kunden plikter også å betale inkassokostnader inkl. renter.
 • Innsigelser mot beløpet på en faktura suspenderer ikke betalingsplikten.
 • Alt Kunden til Leverandøren i henhold til Avtalen forfaller, skal fullt ut og umiddelbart forfalle og betales i tilfelle av konkurs, Kundens insolvens eller søknad om dette, Kundens borettslag eller mottak av Kunden, Kundens beslutning om helt eller delvis avbryte eller overføre selskapet, oppløsning av den juridiske enheten til kunden og mer enn tre ganger for sen betaling fra kundens side.
 • Ved (påkrav om) betalingsstans eller konkurs er Leverandøren berettiget til å si opp dersom Kunden ikke stiller Leverandøren forsvarlig sikkerhet innen 7 dager etter forespørselen, for alt Kunden overfor Leverandøren forfaller og vil være alle avtaler med Kunden mht. umiddelbar virkning, uten at det berører Leverandørens rett til erstatning.
 • Entreprenøren har rett til (delvis) å kreve forskuddsbetaling.

 

Artikkel 7 – Eierskap

 • Alle varer levert av Leverandøren under Avtalen skal forbli Leverandørens eiendom inntil Kunden har oppfylt alle forpliktelser etter Avtalen.
 • Kunden skal alltid gjøre det som med rimelighet kan forventes av ham for å sikre Leverandørens eiendom.
 • Dersom tredjeparter beslaglegger, eller har til hensikt å beslaglegge varer levert under oppbevaring av beslaglagt eller rett til å etablere eller utøve, skal Kunden umiddelbart informere Leverandøren.
 • I tilfelle Leverandøren velger å utøve eiendomsrettigheter angitt i denne artikkelen, gir Kunden på forhånd ubetinget og ugjenkallelig samtykke til Leverandøren og til å bli utpekt som tredjeparter av Leverandøren til å returnere eiendommen til Leverandøren.

 

Artikkel 8 – Produktkvalitet og garantier.

 • Varene og tjenestene levert av entreprenøren oppfyller de vanlige krav og standarder som med rimelighet kan forventes og som de er beregnet for ved normal bruk i the Netherlands. Garantien i denne artikkelen skal gjelde for saker som er beregnet for bruk innenfor the Netherlands. Når du er ute the Netherlands Kunden bør verifisere seg selv om den er egnet for bruk der og om den skal tilfredsstille betingelsene de er laget under. Leverandøren kan da stille andre garantier og andre vilkår for varene som skal leveres eller de tjenester som skal utføres.
 • Garantien som nevnt i punkt 8.1 i denne artikkelen gjelder i en periode på 24 måneder etter levering, med mindre arten av avtalen mellom partene har endret seg på annen måte. 6
 • Dersom garantien gitt av Leverandøren er i forhold til en sak som er produsert av en tredjepart, er garantien begrenset til de produsentene som vil ha gitt, med mindre annet er spesifisert av produsenten. Etter at garantiperioden er utløpt, vil alle kostnader til reparasjon eller utskifting, inkludert administrasjon, fraktkostnader og reiseutgifter, belastes Kunden med mindre annet er avtalt i gjensidig avtale.
 • Enhver form for garanti er ugyldig dersom en defekt er forårsaket av eller et resultat av feil bruk eller bruk etter utløpsdatoen, feil lagring eller vedlikehold av Kunden og/eller tredjeparter uten skriftlig tillatelse fra Leverandøren, Kunden eller tredjeparter har gjort endringer i saken eller har forsøkt å bringe endringer i sakene, er bekreftet eller skal ikke bekreftes dersom de ble behandlet eller endret på annen måte enn foreskrevet måte. Kunden har ikke krav på garanti dersom mangelen skyldes eller følger av forhold utenfor Leverandørens kontroll, som, men ikke begrenset til, hærverk, brann mv.
 • Hvis garantien gjelder varer eller tjenester produsert av en tredjepart, er garantien begrenset til (fabrikk)garantien gitt av denne tredjeparten for disse varene eller tjenestene.
 • Garantikrav: Kunden må umiddelbart varsle Leverandøren om et mulig krav skriftlig innen femten (15) kalenderdager fra oppdagelsen av defekten eller skaden, og, i alle tilfeller innenfor garantiperioden, gi i slik melding detaljer om mangelen eller skaden, inkludert uten begrensning:
  • Installasjonsegenskaper (sted, gate, antall berørte produkter, relevante installasjonsdetaljer
  • Måte og miljøforhold som produktene har blitt brukt under
  • Navn, variant og nummer på de defekte produktene
  • Kopi av faktura og følgeseddel
  • Installasjonsdato
  • Detaljert problembeskrivelse. En kunde kan bare sende et defekt produkt tilbake til leverandøren hvis leverandøren har utstedt en RMA (returmaterialautorisasjon) for det produktet. Entreprenørens representanter skal gis rett til å få tilgang til det defekte produktet før demontering og/eller strømnettet som produktet ble koblet til for verifisering. Enhver begrensning vil trekke Leverandøren fra sine garantiforpliktelser. Skadede deler, rusk etc. skal ikke kastes før skriftlig fullmakt er gitt av Leverandøren. De avvikende eller defekte produktene eller delene skal bli Leverandørens eiendom så snart de er erstattet. Hvis leverandøren etter utstedelse av en RMA fastslår at kunden ikke har noen garantibeskyttelse for produktet/produktene som sendes under RMA, har leverandøren rett til å belaste kunden for kostnadene som den pådrar seg ved å inspisere produktet/produktene og avgjøre om det er kvalifisert for garantidekning.
 • Garantiperioden for erstattede eller reparerte deler eller produkter skal være resten, hvis noen, av den innledende garantiperioden for de reparerte eller erstattede delene eller produktene.

 

Artikkel 9 – Levering og transport

 • Varer leveres "Ex Works" som beskrevet i IncoTerms, med mindre annet er avtalt med Kunden.
 • Når det er avtalt hvor og når levering eller plassering av varer og/eller halvfabrikata skal foregå, skal Kunden, med mindre annet er avtalt, mot direkte skader og kostnader sørge for at:
  • Stedet hvor leveringen skal skje er lett tilgjengelig. Hvis det ikke er lett tilgjengelig for levering av produktene, belastes Kunden merkostnader for tekniske (assistanse) og menneskelige ressurser.
  • Kunden vil gjøre alt som står i hans makt for å muliggjøre smidig levering.
 • Dersom varene er betalt av Kunden, men ikke avhentes, skal Leverandøren oppbevare varene i inntil to (2) måneder med risiko for Kunden og kostnad for Leverandøren, med mindre annet er avtalt. Etter denne perioden vil lagringskostnader belastes Kunden.
 • Dersom Kunden ikke henter varene innen den angitte frist som nevnt i punkt 9.3, har Leverandøren rett til fritt å disponere eller selge varene og bære lagrings- og andre kostnader til Kunden. Før Leverandøren kan ta dette skrittet, må den gjøre dette ved å informere Kunden skriftlig om sin intensjon.

 

Artikkel 10 – Klager og ansvar

 • Eventuelle mangler skal meldes skriftlig innen 30 dager etter oppdagelse til Leverandøren Rapporten skal inneholde en detaljert beskrivelse av mangelen. Når en klage er inngitt, må Kunden gi en frist for at Leverandøren kan undersøke klagen.
 • Dersom kunden gjør en rettidig innsats for å annullere avtalen, suspenderer den ikke sin betalingsforpliktelse. Kunden forblir i så fall også forpliktet til å akseptere og betale for det ellers bestilte, med mindre det ikke har noen selvstendig verdi.2
 • Dersom det er gjort en mangelmelding, har kunden ikke lenger rett til reparasjon, erstatning eller erstatning, med mindre sakens art eller sakens øvrige omstendigheter er et langsiktig resultat.
 • Dersom en mangel er oppdaget og reklamasjon er fremsatt i tide, skal Leverandøren innen rimelig tid erstatte eller erstatte delene. Ved utskifting plikter Kjøper å returnere den erstattede varen til Leverandøren med mindre Leverandøren oppgir noe annet.
 • Dersom det blir konstatert at en klage er ubegrunnet, påløper kostnader som påløper, inkludert forskning, til kjøper.
 • Dersom Leverandøren er ansvarlig, er dette ansvaret begrenset til det som dekkes i disse vilkårene.
 • Leverandøren er ikke ansvarlig for skader av noe slag forårsaket av uriktige eller ufullstendige opplysninger oppgitt av Kunden.
 • Leverandøren er ikke ansvarlig for skader som følge av feil bruk og/eller behandling av varer fra Kunden og/eller tredjeparter.
 • Mangler hos Leverandøren gir kun anledning til heving av Avtalen dersom Leverandøren etter å ha hatt anledning til rimeligvis å overholde sine forpliktelser.
 • Leverandøren er kun ansvarlig for direkte skader. Direkte skade er definert som:
 • de rimelige kostnadene som påløper for å fastslå årsaken og omfanget av skaden, der etableringen er relatert til skade i henhold til disse vilkårene;
 • Eventuelle rimelige kostnader som påløper, så langt de kan tilskrives entreprenøren, så langt som den dårlige ytelsen til entreprenørene kan tilskrives noen del av avtalen;
 • Rimelige kostnader påløpt for å forhindre eller avbøte skade, i den grad Kunden viser at nevnte kostnader har ført til begrensning av direkte skade som nevnt i disse vilkårene.
 • Produktene til entreprenøren er relativt nye og innovative. Disse produktene er konstruert med stor innsats designet for å levere. Sikre ytelse og resultater Leverandøren skal så langt som mulig møte kundens behov for å minimere risiko. Leverandøren fraskriver seg imidlertid uttrykkelig ethvert ansvar for skade på personer, eiendom eller tredjepartsgoder.
 • Leverandørens produkter består delvis av deler levert av tredjeparter. Disse er laget med gode tekniske kriterier og ved hjelp av testing og utviklet laget til et integrert produkt. Leverandøren er imidlertid ikke ansvarlig eller ansvarlig for utilsiktet krenkelse av åndsverk eller skade på eiendom til en tredjepart.
 • Dersom entreprenøren er ansvarlig for eventuelle skader, er Leverandørens ansvar begrenset til 50 % av netto fakturaverdi (brutto fakturaverdi minus merverdiavgift og andre offentlige avgifter) av bestillingen, i det minste for den delen av bestillingen som er ansvarlig for. gjelder.
 • Entreprenørens ansvar er alltid begrenset til det beløpet som er betalt av hans forsikringsgiver, etter behov

 

Artikkel 11 – Begrensning og risikoovergang

 • Uavhengig av lovbestemte foreldelsesfrister, er foreldelsesfristen for alle krav og forsvar mot Leverandøren og tredjeparter engasjert av Leverandøren i utførelsen av en kontrakt ett år.
 • Punkt 11.1 gjelder ikke for rettslige krav og forsvar som er basert på fakta som kan rettferdiggjøre påstanden om at de leverte varene ikke svarer til avtalen. Slike krav og forsvar er utestengt innen 2 år etter at kjøperen/entreprenøren er informert om slik avvik. Risikoen for tap, skade eller verdiforringelse går på Kunden i det øyeblikket den offisielle overføringen eller i henhold til avtalen foretas. (Offentlig belysning er på et offentlig sted, og ikke i kontroll av kunden)

 

Artikkel 12 – Unntak

 • Kunden skal holde Leverandøren skadesløs mot ethvert krav fra tredjeparter i forbindelse med gjennomføringen av Avtalen der årsaken kan tilskrives Leverandøren.
 • Hvis entreprenøren i så henseende skulle bli adressert av tredjeparter, så er entreprenørkunden holdt både utenfor og i loven for å bistå og umiddelbart hva de skal gjøre i dette tilfellet. Forventes av ham Dersom Kjøper ikke treffer tilstrekkelige tiltak, har Leverandøren uten varsel rett til å gå videre selv. Alle kostnader og skader fra Leverandørens og tredjeparts side er for Kundens regning og risiko.
 • Byggherren skal sørge for at forutsetningene for å utføre arbeid.

 

Artikkel 13 – Immaterielle rettigheter

 • Entreprenøren forbeholder seg rettighetene og myndighetene som han har krav på i henhold til opphavsretten og andre lover og forskrifter om immaterielle rettigheter. Leverandøren har rett til å bruke all informasjon som er oppnådd under utførelsen av en kontrakt til ethvert (fremtidig) formål, forutsatt at ingen konfidensiell informasjon fra Kunden til tredjeparter brukes til andre formål.
 • Kunden har forbudt materiale fra Leverandøren som er basert på immaterielle rettigheter, å reprodusere, lage, utnytte eller stille ut uten skriftlig forhåndstillatelse fra Leverandøren. Tone i offentligheten på noen måte

Kunden er forpliktet til å ta alle forholdsregler for å unngå å krenke Leverandørens immaterielle rettigheter.

 

Artikkel 14 – Konfidensialitet

Partene vil avstå fra å gi noen offentlig kunngjøring om innholdet i denne avtalen med mindre:

 • Dette gjøres på grunnlag av (en eller flere) lover eller andre gjeldende forskrifter eller enhver ugjenkallelig eller rettskraftig dom;
 • Dette gjøres etter gjensidig samtykke, eller
 • Dette kan være relatert til den (endelige) inngåelsen av avtalen og den nødvendige implementeringen.

I tilfellene nevnt ovenfor bør den part som er ansvarlig for å lekke konfidensiell informasjon informere den andre parten og der det er mulig samarbeide med den andre parten for å handle deretter.

 

Artikkel 15 – Gjeldende lov og tvister

 • I alle rettsforhold der Leverandøren er part, gjelder kun nederlandsk lov, også dersom en parts rettsforhold er helt eller delvis lokalisert i utlandet.
 • FNs konvensjon for internasjonalt salg av varer (CISG) gjelder ikke.
 • Partene vil først anke til domstolene etter at de har gjort sitt ytterste for å avgjøre en tvist.
 • Tvister som oppstår på grunn av avtalen mellom partene og/eller på grunn av evt.

 

Artikkel 16 – Kontaktinformasjon

Spørsmål om vilkårene for bruk skal sendes til oss på info@tvilight.com

TVILIGHT PROJECTS BV

Beechavenue 162-180, 1119 PS, Schiphol-Rijk, The Netherlands

+31 (0) 20 760 7380

info@tvilight.com

BTW/mva: NL 0055 29 505 B01 BANK: NL 79 RABO 0310 834 163

KVK/COC: 28.052.105