Przejdź do głównej zawartości

01-10-2016

Artykuł 1 - Definicje

W niniejszym Regulaminie mają zastosowanie:

 • `` Umowa '' Formalna umowa między Wykonawcą a Klientem opisująca warunki, na jakich Klient może kupować Produkty Wykonawcy:
 • „Wykonawca” Tvilight Projects BV (numer Izby Handlowej 2805 2105);
 • „Klient” osoba fizyczna lub prawna działająca wspólnie (osoby prawne), które zawierają umowę z Wykonawcą;
 • „Dostawa” faktyczna dostawa Produktów i usług do Klienta lub zakończenie świadczenia usług.
 • „Wyceny” Oferty od Wykonawcy do Klienta, które obejmują produkty, usługi i ceny
 • Standardowe Warunki Umowy Wykonawcy „Term”;

 

Artykuł 2 - Stosowanie

 • Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich ofert i umów, które zostały udostępnione lub uzgodnione z Wykonawcą.
 • Niniejsze Warunki mają również zastosowanie do umów, które Wykonawca zawiera na wykonanie wszelkich prac, do których Wykonawca korzysta z osób trzecich.
 • We wszystkich przypadkach rozwiązania umowy między Wykonawcą a Klientem, niniejsze Warunki mają zastosowanie między stronami w niezbędnym zakresie.
 • Zastosowanie jakiegokolwiek zakupu (-) lub innych warunków klienta jest wyraźnie odrzucane.
 • Jeśli jedno lub więcej postanowień niniejszych Warunków w dowolnym momencie stanie się częściowo nieważne lub może być nieważne, pozostała część niniejszych Ogólnych Warunków ma pełne zastosowanie. Wykonawca i Zleceniodawca rozpoczną następnie negocjacje w celu opracowania nowych zasad w celu zastąpienia nieważnych postanowień, które będą w jak największym stopniu zgodne z celem i intencją pierwotnych postanowień.
 • We wszystkich przypadkach, w których Wykonawca, wykonując zamówienie, dostarcza towary lub usługi, w które sam angażuje osobę trzecią, Warunki tych osób trzecich nie mają zastosowania.
 • Niniejsze warunki mają również zastosowanie do wykonania których Klient skorzysta z usług osób trzecich.
 • W przypadku sprzeczności warunków Umowy z Warunkami, pierwszeństwo mają warunki Umowy.
 • Jeśli powstanie konflikt między stronami, który nie jest objęty polisą, sytuację należy ocenić zgodnie z duchem niniejszych Warunków.
 • Jeżeli Wykonawca nie wymaga ścisłego przestrzegania niniejszych Warunków, nie oznacza to, że jego postanowienia nie mają zastosowania lub że Wykonawca utraci jakiekolwiek prawa w innych przypadkach.

 

Artykuł 3 - Cytaty

 • Wszystkie oferty są niezobowiązujące dla Wykonawcy, chyba że oferta stanowi inaczej. Złożenie nowej oferty powoduje anulowanie poprzedniej oferty.
 • Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Zamawiający jest w stanie w rozsądny sposób zrozumieć, że oferty lub jakiekolwiek ich części są wynikiem oczywistego błędu lub pomyłki.
 • Oferty cenowe Wykonawcy tracą ważność po 60 dniach od daty złożenia oferty.
 • Oferty oparte są na danych dostarczonych przez Klienta, rysunkach, wymiarach, wymiarach itp., A wszelkie nieprawidłowe informacje są na ryzyko Klienta. Wszelkie niewykorzystane materiały nie podlegają zwrotowi ani zwrotowi.
 • Oferta złożona nie zobowiązuje Wykonawcy do wykonania części zlecenia w odniesieniu do odpowiedniej części danej Oferty i nie ma zastosowania automatycznie do przyszłych zamówień i / lub ofert.
 • Umowa między Wykonawcą a Klientem zostaje zawarta, gdy tylko klient wyrazi zgodę na zawarcie umowy lub ofertę na piśmie (lub e-mailem?). Umowy ustne nie są wiążące. Strony mogą wyrazić zgodę na zmiany niniejszych warunków wyłącznie w formie pisemnej.
 • Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zleceniodawcą zawarta jest na czas nieokreślony, chyba że z charakteru umowy wynika inaczej lub strony wyraźnie uzgodnią inaczej na piśmie.
 • Jeśli umowa obejmuje usługi, są świadczone w miarę możliwości.
 • Wykonawca zastrzega sobie prawo do outsourcingu lub podzlecenia jakichkolwiek towarów, robót lub usług osobom trzecim
 • Jeśli istnieją ustalone daty lub ograniczenia dostawy towarów lub usług, wszelkie zaległości nie będą miały fatalnego skutku, dane są przybliżone. W przypadku opóźnienia w dostawie, Klient poinformuje Wykonawcę o pisemnym zawiadomieniu o zwłoce. Klient musi zapewnić rozsądne ramy czasowe, aby umożliwić Wykonawcy wykonanie Umowy.
 • Jeżeli Wykonawca zażąda od Zamawiającego informacji (/ materiałów / dostępu do lokalizacji) w celu realizacji zamówienia, termin realizacji nie może poprzedzać dnia, w którym Klient podał prawidłowe i kompletne informacje.
 • W przypadku zaistnienia okoliczności opóźniających lub utrudniających dostawę przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego wynikającymi z tego kosztami (w tym szkodami następczymi).
 • Wykonawca jest uprawniony do realizacji Umowy etapami, a tym samym do fakturowania części oddzielnie
 • W przypadku realizacji etapowej, Wykonawca może zawiesić kolejną fazę, zawiesić do czasu, gdy poprzednie etapy zostaną zaakceptowane i pisemnie zatwierdzone przez Zleceniodawcę

 

Artykuł 4 - Umowy

 • Zmiany i / lub modyfikacje Umowy są wiążące tylko wtedy, gdy zostały uzgodnione na piśmie i potwierdzone przez Wykonawcę.
 • Klient akceptuje, że zmiana (y) Umowy mogą spowodować dodatkowe koszty i mogą spowodować opóźnienia.
 • Jeżeli rozwiązanie lub wypowiedzenie Umowy można przypisać Zamawiającemu, Wykonawcy przysługuje zwrot wszelkich kosztów i wszelkich szkód, w tym szkód bezpośrednich i pośrednich, szkód następczych, utraconych korzyści, wynagrodzenia, kosztów prawnych i innych.
 • W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zorganizuje przekazanie dodatkowych prac osobom trzecim. Chyba że wypowiedzenie jest z winy Klienta.
 • O ile okres przejściowy nie leży po stronie Wykonawcy, koszt przeniesienia zostanie obciążony Klientem. Wykonawca poinformuje Zleceniodawcę z jak największym wyprzedzeniem o wysokości tych kosztów. Klient zobowiązany jest do zapłaty, chyba że Wykonawca wskaże inaczej. Koszty te zostaną opłacone w terminie wskazanym przez Wykonawcę
 • W przypadku uchybienia Kupującemu w należytym wykonaniu, za które odpowiada Wykonawca, Nabywca ponosi odpowiedzialność za koszty i wszelkie szkody, w tym między innymi szkody bezpośrednie i pośrednie, szkody następcze, utracone korzyści, wynagrodzenie, prawne i pozasądowe. W przypadku anulowania zamówienia przez Klienta w całości lub w części, wówczas wszelkie koszty związane z dostawą, transportem lub inne koszty zarezerwowane dla realizacji Umowy zostaną obciążone Klientem.

Artykuł 5 - Siła wyższa

 • Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania jakiegokolwiek zobowiązania wobec Zleceniodawcy, jeżeli przeszkadza mu okoliczność nie wynikająca z zaniedbania, a nie z mocy prawa, czynności prawnej lub ogólnie przyjętej na jego rachunek okoliczności.
 • Siła wyższa jest określona w niniejszych Warunkach, oprócz tego, co jest zawarte w prawie i orzecznictwie, wszelkie przyczyny zewnętrzne, przewidywane lub nieprzewidziane, na które Wykonawca nie ma wpływu, ale przez które Wykonawca nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań.
 • Wykonawca ma również prawo powołać się na siłę wyższą, jeżeli okoliczności powodujące (dalsze) wykonanie Umowy wystąpią po wykonaniu przez Wykonawcę swojego zobowiązania.
 • Wykonawca może w okresie działania siły wyższej zawiesić zobowiązania wynikające z Umowy. Jeżeli okres ten trwa dłużej niż dwa miesiące, każda ze stron ma prawo wypowiedzieć Umowę bez obowiązku zapłaty odszkodowania drugiej stronie. Jeżeli Wykonawca w momencie wystąpienia siły wyższej wykonał lub będzie (częściowo) wykonał jakąkolwiek część umowy, Wykonawca może wystawić fakturę za częściowo wykonane roboty. Klient jest zobowiązany do zapłaty zgodnie z odrębną umową

 

Artykuł 6 - Ceny, płatności i pobory

 • Wszystkie ceny i stawki podane przez Wykonawcę nie obejmują podatku od sprzedaży, innych podatków i opłat, chyba że określono inaczej.
 • Podwyżki cen zostaną przeniesione na Zleceniodawcę przez Wykonawcę, jeżeli dotyczy to wzrostu o więcej niż 2%. Wykonawca poinformuje o tym klienta w rozsądnym terminie. Jeżeli obie strony nie były w stanie dojść do porozumienia, Wykonawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia i wstrzymania prac.
 • Płatności należy dokonać w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury, w sposób określony przez Wykonawcę w walucie faktury, chyba że Wykonawca określi inaczej. Wykonawca ma prawo do okresowych rozliczeń.
 • Jeżeli Wykonawca realizuje dostawę w ratach, ma prawo żądać zapłaty za dostarczoną część. Za każdą dostawę częściową Klient otrzyma fakturę częściową.
 • Jeżeli Klient nie dokona terminowej płatności, to bez dodatkowego powiadomienia popada w zwłokę. Klient zapłaci wówczas od nieuregulowanego roszczenia natychmiastowe odsetki karne w wysokości 1% miesięcznie, licząc część miesiąca jako cały miesiąc. Jeżeli odsetki ustawowe zgodnie z § 6: 119a BW są wyższe, stosuje się najwyższą stawkę.
 • Wykonawca ma prawo w pierwszej kolejności do obniżenia kosztów, płatności dokonywanych przez Zleceniodawcę, następnie do obniżenia należnych odsetek, a ostatecznie do obniżenia kwoty głównej i narosłych odsetek.
 • Jeżeli Klient opóźnia się lub zaniedbuje (terminowe) wypełnienie swoich zobowiązań, wówczas wszystkie uzasadnione koszty poniesione w celu uzyskania płatności poza sądem obciążają Klienta. Koszty pozasądowe oblicza się na podstawie tego, co jest obecnie powszechne w holenderskiej praktyce.
 • Jeżeli Wykonawca poniesie wyższe koszty ściągnięcia należnych kwot i zostanie uznane za uzasadnione, koszty rzeczywiste uważa się za podlegające zwrotowi. Klientowi zostaną również zwrócone wszelkie koszty sądowe i egzekucyjne. Klient zobowiązany jest również do zapłaty kosztów windykacji wraz z odsetkami.
 • Zastrzeżenia co do kwoty faktury nie zawieszają obowiązku zapłaty.
 • Wszystko, co Zleceniodawca wobec Wykonawcy na podstawie Umowy jest wymagalne, będzie w pełni i niezwłocznie wymagalne i płatne w przypadku upadłości, niewypłacalności Zleceniodawcy lub wniosku o to, ustanowienia zarządu komisarycznego lub zarządu komisarycznego, decyzji Zleceniodawcy o całości lub części zaprzestanie lub przeniesienie firmy, rozwiązanie osoby prawnej Klienta i ponad trzykrotne opóźnienie w płatnościach przez Klienta.
 • W przypadku (żądania) wstrzymania płatności lub upadłości Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy, jeśli Klient nie zapewni Wykonawcy odpowiedniego zabezpieczenia w ciągu 7 dni od wezwania, za wszystko, co Klient do Wykonawcy jest należny i będą to wszystkie umowy z Klientem. skutek natychmiastowy, bez uszczerbku dla prawa Wykonawcy do odszkodowania.
 • Wykonawca jest uprawniony (częściowo) do żądania płatności z góry.

 

Artykuł 7 - Własność

 • Wszystkie towary dostarczone przez Wykonawcę na podstawie Umowy pozostają własnością Wykonawcy do czasu wypełnienia przez Zleceniodawcę wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy.
 • Klient powinien zawsze robić to, czego można od niego rozsądnie oczekiwać, aby zabezpieczyć własność Wykonawcy.
 • Jeżeli osoby trzecie zajmą lub zamierzają zająć towary dostarczone w ramach zatrzymania zajętych lub praw do ustanowienia lub wykonania, wówczas Klient musi niezwłocznie poinformować o tym Wykonawcę.
 • W przypadku, gdy Wykonawca zdecyduje się skorzystać z praw majątkowych wskazanych w niniejszym artykule, Zleceniodawca wyraża z góry bezwarunkową i nieodwołalną zgodę Wykonawcy oraz na wyznaczenie przez Wykonawcę osób trzecich do zwrotu własności Wykonawcy.

 

Artykuł 8 - Jakość produktu i gwarancje.

 • Towary i usługi świadczone przez Kontrahenta spełniają zwykłe wymagania i standardy, których można rozsądnie oczekiwać i do których są przeznaczone w ramach normalnego użytkowania w the Netherlands. Gwarancja w niniejszym artykule ma zastosowanie do spraw, które są przeznaczone do użytku w ramach the Netherlands. Kiedy na zewnątrz the Netherlands Klient powinien sam zweryfikować, czy nadaje się on tam do użytku i czy odpowiada warunkom, w jakich są wykonane. Zleceniobiorca może wówczas ustanowić inne gwarancje i inne warunki w odniesieniu do towarów, które mają być dostarczone lub usług, które mają być wykonane.
 • Gwarancja, o której mowa w paragrafie 8.1 niniejszego artykułu, obowiązuje przez okres 24 miesięcy od dostawy, chyba że charakter umowy między stronami zmienił się inaczej. 6
 • Jeżeli gwarancja udzielona przez Wykonawcę dotyczy sprawy, która została wyprodukowana przez osobę trzecią, wówczas gwarancja jest ograniczona do tych producentów, którzy ją zapewnili, chyba że producent określi inaczej. Po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego wszystkie koszty naprawy lub wymiany, w tym koszty administracyjne, koszty wysyłki i koszty podróży, zostaną obciążone Klientem, chyba że uzgodniono inaczej w obopólnej umowie.
 • Każda forma gwarancji jest nieważna, jeżeli wada została spowodowana lub wynikła z niewłaściwego użytkowania lub użytkowania po upływie terminu ważności, niewłaściwego przechowywania lub konserwacji przez Zleceniodawcę i / lub osoby trzecie bez pisemnej zgody Wykonawcy, Zleceniodawcy lub osób trzecich dokonał zmian w sprawie lub usiłował wprowadzić zmiany w sprawach, został potwierdzony lub nie zostanie potwierdzony, jeżeli były przetwarzane lub modyfikowane w inny sposób niż określony. Klientowi nie przysługuje rękojmia, jeżeli wada jest spowodowana lub wynikła z okoliczności niezależnych od Wykonawcy, takich jak wandalizm, pożar itp.
 • Jeśli gwarancja dotyczy towarów lub usług wyprodukowanych przez stronę trzecią, to czy gwarancja jest ograniczona do gwarancji (fabrycznej) udzielonej przez tę stronę trzecią na te produkty lub usługi.
 • Roszczenia gwarancyjne: Zleceniodawca musi niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o ewentualnej reklamacji na piśmie w ciągu piętnastu (15) dni kalendarzowych od wykrycia wady lub uszkodzenia, aw każdym razie w Okresie Gwarancji podać w takim powiadomieniu szczegóły wady lub uszkodzenia, w tym, bez ograniczeń:
  • Charakterystyka instalacji (lokalizacja, ulica, liczba Produktów, których to dotyczy, istotne szczegóły instalacji
  • Sposób, w jaki i warunki środowiskowe, w jakich były używane Produkty
  • Nazwa, wariant i liczba wadliwych Produktów
  • Kopia faktury i dowód dostawy
  • Data instalacji
  • Szczegółowy opis problemu. Klient może odesłać wadliwy Produkt z powrotem do Wykonawcy tylko wtedy, gdy Wykonawca wydał RMA (upoważnienie do zwrotu materiału) dla tego Produktu. Przedstawicielom Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do wadliwego Produktu przed jego demontażem i / lub do sieci energetycznej, do której Produkt został podłączony w celu weryfikacji. Wszelkie ograniczenia spowodują zwolnienie Wykonawcy z jego zobowiązań gwarancyjnych. Uszkodzone części, gruz itp. Nie powinny być usuwane do czasu uzyskania pisemnego upoważnienia przez Wykonawcę. Niezgodne lub wadliwe Produkty lub części stają się własnością Wykonawcy z chwilą ich wymiany. Jeżeli po wystawieniu RMA Wykonawca stwierdzi, że Klient nie ma ochrony gwarancyjnej na Produkt (y) wysyłany (-e) na podstawie RMA, Wykonawca ma prawo obciążyć Klienta kosztami, które ponosi w związku z kontrolą Produktu (-ów) i ustaleniem, czy kwalifikuje się do ochrony gwarancyjnej.
 • Okres Gwarancji na wymienione lub naprawione części lub Produkty stanowi pozostałą część, o ile taka miała miejsce, początkowego Okresu Gwarancyjnego na naprawione lub wymienione części lub Produkty.

 

Artykuł 9 - Dostawa i transport

 • Towary są dostarczane „Ex Works” zgodnie z opisem w IncoTerms, chyba że uzgodniono inaczej z Klientem.
 • Jeżeli zostanie uzgodnione, gdzie i kiedy dostawa lub rozmieszczenie towarów i / lub półproduktów zostanie zrealizowane, Klient, o ile nie uzgodniono inaczej, pod karą bezpośrednich szkód i kosztów powinien zapewnić, że:
  • Miejsce, w którym musi nastąpić dostawa, jest łatwo dostępne. Jeśli nie jest łatwo dostępny do dostawy produktów, dodatkowe koszty techniczne (pomoc) i kadrowe obciążają Klienta.
  • Klient zrobi wszystko, co w jego mocy, aby dostawa była możliwa bezproblemowo.
 • Jeżeli towar został zapłacony przez Klienta, ale nie zostanie odebrany, Wykonawca będzie przechowywał towar przez okres do dwóch (2) miesięcy na ryzyko Zamawiającego i na koszt Wykonawcy, chyba że uzgodniono inaczej. Po tym okresie kosztami magazynowania zostanie obciążony Klient.
 • Jeżeli Klient nie odbierze towaru w wyznaczonym terminie, o którym mowa w pkt. 9.3, wówczas Wykonawca ma prawo do swobodnego dysponowania lub sprzedaży towaru oraz do przeniesienia składowania i innych kosztów na Klienta. Zanim Wykonawca będzie mógł podjąć ten krok, musi to uczynić informując o tym Zamawiającego na piśmie.

 

Artykuł 10 - Reklamacje i odpowiedzialność

 • Ewentualne wady należy zgłosić Wykonawcy w ciągu 30 dni od ich wykrycia. Protokół musi zawierać szczegółowy opis wady. Po złożeniu reklamacji Klient musi wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy okres na zbadanie reklamacji.
 • Jeżeli klient podejmie w odpowiednim czasie starania o unieważnienie umowy, nie zawiesza zobowiązania płatniczego. W takim przypadku Klient pozostaje również zobowiązany do przyjęcia i zapłaty za inaczej zamówione, chyba że nie ma to samodzielnej wartości
 • W przypadku zgłoszenia wady klientowi nie przysługuje już prawo do naprawy, wymiany lub odszkodowania, chyba że charakter sprawy lub inne okoliczności sprawy powodują długoterminowe skutki.
 • W przypadku wykrycia wady i zgłoszenia reklamacji w terminie Wykonawca w rozsądnym terminie wymieni lub wymieni części. W przypadku wymiany Kupujący jest zobowiązany zwrócić Wykonawcy wymieniony przedmiot, chyba że Wykonawca wskaże inaczej.
 • W przypadku stwierdzenia, że ​​reklamacja jest bezzasadna, wynikające z tego koszty, w tym koszty badań, obciążają Kupującego.
 • Jeżeli Wykonawca ponosi odpowiedzialność, odpowiedzialność ta jest ograniczona do tego, co jest objęte niniejszymi warunkami.
 • Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane błędnymi lub niekompletnymi danymi podanymi przez Zleceniodawcę.
 • Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania i / lub przetwarzania towaru przez Zamawiającego i / lub osoby trzecie.
 • Niedociągnięcia Wykonawcy stanowią podstawę do rozwiązania Umowy tylko wtedy, gdy Wykonawca miał możliwość rozsądnego wywiązania się ze swoich zobowiązań.
 • Wykonawca ponosi odpowiedzialność tylko za szkody bezpośrednie. Bezpośrednie uszkodzenie definiuje się jako:
 • rozsądne koszty poniesione w celu ustalenia przyczyny i zakresu szkody, w przypadku gdy ustalenie dotyczy szkody w rozumieniu niniejszych Warunków;
 • Wszelkie poniesione rozsądne koszty, o ile można je przypisać Wykonawcy, o ile słabe działanie Wykonawców można przypisać dowolnej części Umowy;
 • Rozsądne koszty poniesione w celu zapobieżenia lub złagodzenia szkód, o ile Klient wykaże, że wspomniane koszty doprowadziły do ​​ograniczenia bezpośrednich szkód, o których mowa w niniejszych Warunkach.
 • Produkty Wykonawcy są stosunkowo nowe i innowacyjne. Produkty te są konstruowane z wielkim wysiłkiem i mają na celu dostarczenie. Bezpieczne wykonanie i wyniki Wykonawca powinien w miarę możliwości zaspokoić potrzeby klienta w celu zminimalizowania ryzyka. Jednakże Wykonawca wyraźnie odrzuca wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom, mieniu lub dobrom osób trzecich.
 • Produkty Wykonawcy składają się częściowo z części dostarczonych przez osoby trzecie. Są one wykonane zgodnie z dobrymi kryteriami technicznymi oraz za pomocą testów i opracowane w postaci zintegrowanego produktu. Wykonawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za nieumyślne naruszenie własności intelektualnej lub uszkodzenie mienia osób trzecich.
 • Jeżeli Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakąkolwiek szkodę, wówczas odpowiedzialność Wykonawcy ograniczona jest do 50% wartości faktury netto (wartość faktury brutto pomniejszona o VAT i inne opłaty rządowe) zamówienia, przynajmniej za tę część zamówienia, za którą odpowiedzialność ma zastosowanie.
 • Odpowiedzialność Wykonawcy jest zawsze ograniczona do kwoty zapłaconej przez jego ubezpieczyciela, stosownie do przypadku

 

Artykuł 11 - Stopień ograniczenia i przejście na ryzyko

 • Niezależnie od ustawowych terminów przedawnienia, termin przedawnienia dla wszelkich roszczeń i obrony wobec Wykonawcy oraz osób trzecich zaangażowanych przez Wykonawcę w wykonanie umowy wynosi jeden rok.
 • Punkt 11.1 nie ma zastosowania do roszczeń prawnych i obrony, które są oparte na faktach, które uzasadniałyby twierdzenie, że dostarczone towary nie odpowiadałyby Umowie. Takie roszczenia i zarzuty przedawniają się z upływem 2 lat od poinformowania Kupującego / Wykonawcy o takiej niezgodności. Ryzyko utraty, uszkodzenia lub amortyzacji przechodzi na Klienta w momencie dokonania oficjalnego przelewu lub zgodnie z umową. (Oświetlenie publiczne znajduje się w miejscu publicznym i nie jest kontrolowane przez klienta)

 

Artykuł 12 - Zwolnienie

 • Zleceniodawca zwolni Wykonawcę z wszelkich roszczeń osób trzecich w związku z wykonywaniem Umowy, jeżeli przyczyna leży po stronie Wykonawcy.
 • Jeżeli do Wykonawcy w tym zakresie zwracają się osoby trzecie, wówczas Zleceniobiorca zobowiązuje się zarówno do pomocy na zewnątrz, jak i zgodnie z prawem, aby pomóc i niezwłocznie co zrobić w takim przypadku. Oczekiwany od niego Jeżeli Kupujący nie podejmie odpowiednich środków, wówczas Wykonawca bez uprzedzenia ma prawo do podjęcia samodzielnych działań. Wszelkie koszty i odszkodowania po stronie Wykonawcy i osób trzecich obciążają i ponoszą ryzyko Zamawiającego.
 • Zleceniodawca zapewnia warunki do wykonywania pracy.

 

Artykuł 13 - Prawa własności intelektualnej

 • Wykonawca zastrzega sobie prawa i uprawnienia, które przysługują mu na mocy Prawa autorskiego oraz innych przepisów i regulacji dotyczących własności intelektualnej. Wykonawca ma prawo do wykorzystania wszelkich informacji uzyskanych w trakcie wykonywania umowy w dowolnym (przyszłym) celu, pod warunkiem, że żadne poufne informacje Zamawiającego przekazane osobom trzecim nie zostaną wykorzystane do innych celów.
 • Zamawiający zabronił materiałów Wykonawcy, na których opiera się własność intelektualna, powielania, tworzenia, wykorzystywania lub wystawiania bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy. Dźwięk publicznie w jakikolwiek sposób

Klient zobowiązany jest do podjęcia wszelkich środków ostrożności w celu uniknięcia naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawcy.

 

Artykuł 14 - Poufność

Strony powstrzymają się od publicznego ogłaszania treści niniejszej umowy, chyba że:

 • Odbywa się to na podstawie (jednego lub więcej) przepisów lub innych obowiązujących przepisów lub dowolnego nieodwołalnego lub wykonalnego orzeczenia;
 • Odbywa się to za obopólną zgodą, lub
 • Może to być związane z (ostatecznym) zawarciem Umowy i wymaganym jej wdrożeniem.

W przypadkach wymienionych powyżej Strona odpowiedzialna za ujawnienie informacji poufnych powinna poinformować drugą stronę i, jeśli to możliwe, współpracować z drugą stroną w celu podjęcia odpowiednich działań.

 

Artykuł 15 - Prawo właściwe i spory

 • We wszystkich stosunkach prawnych, w których stroną jest Wykonawca, zastosowanie ma wyłącznie prawo holenderskie, również wtedy, gdy stosunek prawny strony jest w całości lub w części umiejscowiony za granicą.
 • Konwencja Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) nie ma zastosowania.
 • Strony będą najpierw odwoływać się do sądów po dołożeniu wszelkich starań, aby rozstrzygnąć spór.
 • Spory wynikające z umowy między stronami i / lub z jakiegokolwiek powodu.

 

Artykuł 16 - Dane kontaktowe

Pytania dotyczące Warunków świadczenia usług należy przesyłać na adres info@tvilight.com

TVILIGHT PROJECTS BV

Beechavenue 162-180, 1119 PS, Schiphol-Rijk, The Netherlands

+31 (0) 20 760 7380

info@tvilight.com

BTW / VAT: NL 0055 29 505 B01 BANK: NL 79 RABO 0310

KVK / COC: 28.052.105