Przejdź do głównej zawartości

Inwestowanie dla lepszego świata

Wierzymy w dostarczanie najlepszych w swojej klasie rozwiązań naszym klientom, partnerom, a także lokalnym mieszkańcom. Dlatego nadal inwestujemy w technologię i produkty. Za nasze innowacje zdobyliśmy kilka krajowych i międzynarodowych nagród, a także odebraliśmy media na całym świecie. Naszym punktem odniesienia są przede wszystkim zadowoleni klienci.

SYSTEM STEROWANIA OŚWIETLENIEM I SPOSÓB ZWIĄZANIA WĘZŁÓW W SIECI WIELOWĘZŁOWEJ

Wynalazek dotyczy systemu sterowania oświetleniem i sposobu kojarzenia węzłów w sieci wielowęzłowej. System składa się z kilku węzłów oświetleniowych tworzących sieć wielowęzłową, przy czym każdy węzeł oświetleniowy zawiera: – źródło światła; – sterownik podłączony do źródła światła; oraz – środki komunikacyjne połączone ze sterownikiem, przy czym system sterowania oświetleniem zawiera ponadto: – komponent pamięci przystosowany do przechowywania informacji dotyczących co najmniej jednej grupy powiązanych ze sobą współrzędnych określonych w układzie współrzędnych geograficznych; oraz – komponent przetwarzający w komunikacji z węzłami oświetleniowymi i przystosowany do automatycznego kojarzenia co najmniej jednego węzła oświetleniowego z co najmniej jedną grupą na podstawie położenia geograficznego wspomnianego co najmniej jednego węzła oświetleniowego.

SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE COMMANDE D'ÉCLAIRAGE POUR L'ASSOCIATION DE NŒUDS DANS UN RÉSEAU À NŒUDS MULTIPLES

Wynalazek dotyczy un system i un procédé de commande d'éclairage pour l'association de nœuds dans un réseau à nœuds wielokrotności. Le système comprend une série de nœuds d'éclairage formant un réseau à nœuds multiples, chaque nœud d'éclairage comprenant : – une source lumineuse ; – un dispositif de commande connecté à la source lumineuse ; et – des moyens de communication connectés au dispositif de commande. Le système de commande d'éclairage comprend en outre: – un composant de mémoire conçu pour stocker des informations conçu moins un groupe de coordonnées interdépendantes définies dans un system de coordonnées geographiques; et – un composant de traitement en communication avec les nœuds d'éclairage et conçu pour associer automatiquement au moins un nœud d'éclairage audit au moins un groupe sur la base de la position géographique dudit au moins un nœud d'éclairage.

다중 노드 네트워크의 노드 연관을 위한 조명 제어 시스템 및 방법

. 시스템은 다중 노드 네트워크를 형성하는 복수의 조명 노드를 포함하고, 각각의 조명 노드는, 광원; 상기 광원에 연결되는 제어기; 및 상기 제어기에 연결되는 통신 수단을 포함하고, 상기 조명 제어 시스템은 지리적 좌표 시스템에서 정의된 적어도 하나의 관련 좌표 관한 정보를 저장하도록 구성된 구성된 메모리 ; 및 상기 조명 노드와 , 하나의 .

STEUERUNG EINES BELEUCHTUNGSSYSTEMS UND VERFAHREN ZUR FESTSTELLUNG DER KNOTEN IN EINEM MEHRKNOTEN NETZWERK

De uitvinding heeft betrekking op een lichtregelsysteem en werkwijze voor het associëren van knooppunten in een netwerk met meerdere knooppunten. Het systeem omvat een aantal verlichtingsknooppunten die een netwerk met meerdere knooppunten vormen, waarbij elk verlichtingsknooppunt omvat: – een lichtbron; – een controller aangesloten op de lichtbron; pl – communicatiemiddelen verbonden met de controller, waarbij het lichtregelsysteem verder omvat: – een geheugencomponent aangepast om informatie op te slaan met betrekking tot ten minste én groep onderling gerelateerde coördinatensschemedefinieer; pl – een verwerkingscomponent in communicatie met de verlichtingsknooppunten en aangepast om automatisch ten minste één verlichtingsknooppunt te associëren met de ten minste ene groep op basis van de geografische locatie van het ten minste ene verlichtingskno

Aplikacje na całym świecie (opublikowane jako)

EP2957150B1

KR102191170B1

KR20150125969AA

NL2010324C2

WO2014126470A1

US2016007429A1

US2017027042A1

US9485844B2

US9955554B2

SYSTEM CZUJNIKÓW RUCHU, SYSTEM OŚWIETLENIA Z TAKIM SYSTEMEM ORAZ SPOSÓB WYKRYWANIA POJAZDÓW I/LUB PIESZYCH

Wynalazek dotyczy systemu (2) detektora ruchu, systemu oświetlenia (14) z takim systemem detektora oraz sposobu wykrywania poruszających się pojazdów i/lub pieszych. System detektora ruchu zawiera: — pierwszy detektor ruchu (6a, 6b) do wykrywania pojazdów i/lub pieszych poruszających się z prędkością w pierwszym zakresie prędkości, przy czym pierwszy detektor jest przystosowany do wykrywania poruszających się obiektów w pierwszej strefie wykrywania (d1, d2 ) mający pierwszy rozmiar, przy czym pierwszy rozmiar określa pierwszy zakres prędkości; oraz -drugi czujnik ruchu (8a, 8b) do wykrywania pojazdów i/lub pieszych poruszających się z prędkością w drugim zakresie prędkości, przy czym drugi czujnik jest przystosowany do wykrywania poruszających się obiektów w drugiej strefie wykrywania (d3, d4) o drugim rozmiarze , drugi rozmiar określa drugi zakres prędkości.

SYSTÈME DÉTECTEUR DE MOUVEMENT, SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE MUNI D'UN TEL SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE DÉTECTION DE VÉHICULES ET/OU DE PIETONS EN MOUVEMENT

L'invention dotyczy un system détecteur de mouvement (2), un système d'éclairage (14) muni d'un tel système détecteur et un procédé de détection de véhicules et/ou de piétons en mouvement. Le système détecteur de mouvement comprend : • – un premier détecteur de mouvement (6a, 6b) pour détecter des véhicules et/ou des piétons se déplaçant à une vitesse dans une premiere plage de vitessantétecle des une premiere de vit mouvement dans une premiere zone de détection (d1, d2) ayant une première taille, la première taille wyznacznik la première plage de vitesses ; et • – un deuxième détecteur de mouvement (8a, 8b) pour détecter des véhicules et/ou des piétons se déplaçant à une vitesse dans une deuxième plage de vitesses, le deuxième détecçuter deuxième obdétecuter zone en détection (d3, d4) ayant une deuxième taille, la deuxième taille wyznacznik la deuxième plage de vitesses.

BEWEGUNGSMELDERSYSTEM, BELEUCHTUNGSSYSTEM MIT SOLCH EINEM SYSTEM UND VERFAHREN ZUR ERKENNUNG VON FAHRZEUGEN UND/ODER FUSSGĘNGERN IN BEWEGUNG

Die Erfindung betrifft ein Bewegungsmeldersystem (2), ein Beleuchtungssystem (14) mit einem solchen Meldersystem und ein Verfahren zum Erfassen von sich bewegenden Fahrzeugen und/oder Fußgängern. Das Bewegungsdetektorsystem umfasst: • – einen ersten Bewegungsdetektor (6a, 6b) zum Detektieren von Fahrzeugen und/oder Fußgängern mit einer Geschwindigkeit in einem ersten Geschwindigkeitsbereich, geer- geordwei steek einem ersten Geschwindigkeitsbereich, ge- gendeordtions mit einer ersten Größe, wobei die erste Größe den ersten Geschwindigkeitsbereich bestimmt; und • – einen zweiten Bewegungsdetektor (1a, 2b) zum Detektieren von Fahrzeugen und/oder Fußgängern mit einer Geschwindigkeit in einem zweiten Geschwindigkeitsbereich, wobei der zweite zweite Detektor indeten geordnets, detektor zweite detektor angeordnet zu detektieren Größe, wobei die zweite Größe den zweiten Geschwindigkeitsbereich bestimmt.

Aplikacje na całym świecie (opublikowane jako)

EP2957149B8

NL2010323C2

WO2014126469A1

US2015382432A1

US9717131B2

SYSTEM STEROWANIA OŚWIETLENIEM DO PROWADZENIA KOMUNIKATÓW MIĘDZY ILOŚĆ WĘZŁÓW TWORZĄCYCH BEZPRZEWODOWĄ SIEĆ WIELOPUNKTOWĄ I SPOSÓB ICH STEROWANIA

[XNUMX] Wynalazek dotyczy systemu sterowania oświetleniem do trasowania wiadomości między wieloma węzłami oświetleniowymi tworzącymi bezprzewodową sieć wielowęzłową i sposobu jej. System sterowania oświetleniem zawierający wiele węzłów oświetleniowych tworzących bezprzewodową sieć wielowęzłową, przy czym każdy węzeł oświetleniowy zawiera źródło światła; sterownik podłączony do źródła światła; oraz środki komunikacji bezprzewodowej podłączone do sterownika w celu komunikacji z innymi węzłami oświetleniowymi w sieci, przy czym system jest przystosowany do wybierania dla każdego pierwszego węzła oświetleniowego co najmniej jednego drugiego węzła oświetleniowego, do którego środki komunikacji bezprzewodowej wspomnianego pierwszego węzła oświetleniowego mają ustanowić połączenie trasujące na podstawie informacji o położeniu geograficznym wspomnianego pierwszego węzła oświetleniowego i położeniu geograficznym wspomnianego drugiego węzła oświetleniowego.

SYSTÈME DE COMMANDE D'ÉCLAIRAGE POUR LE ROUTAGE DE MESSAGES ENTRE UN CERTAIN NOMBRE DE NŒUDS D'ÉCLAIRAGE FORMANT UN RÉSEAU SANS FIL MULTI-NŒUD ET SON PROCÉDÉ

La présente wynalazku dotyczy systemu poleceń d'éclairage pour le routing de wiadomości entre un pewne nombre de nouds d'éclairage formant un réseau sans fil multi-nœud et son procédé. Le système de commande d'éclairage comprend un pewne nombre de nœuds d'éclairage formant un réseau sans fil multi-nœud, chaque nœud d'éclairage comprenant une source de lumière ; un dispositif de commande connecté à la source de lumière ; un moyen de communication sans fil connecté au dispositif de commande pour une communication avec d'autres nœuds d'éclairage dans le réseau, le système étant agencé pour sélectionner, pour chaque premier nœud d'nuœclairage a. lequel le moyen de communication sans fil dudit premier nœud d'éclairage est destiné à établir une connexion de routage sur la base d'informations dotyczące pozycji geograficznej dudit premier nœud d'éclairage et la position géographique dudit énéclair.

BELEUCHTUNGSSTEUERUNGSSYSTEM ZUM ROUTEN VON NACHRICHTEN ZWISCHEN EINER REIHE VON BELEUCHTUNGSKNOTEN ZUR HERSTELLUNG EINES DRAHTLOSEN NETZWERKS MIT MEHREEN KNOTEN UND VERFAHREN DAFÜR

Die Erfindung bezieht sich auf ein Beleuchtungssteuersystem zum Leiten von Nachrichten zwischen einer Anzahl von Beleuchtungsknoten, die ein drahtloses Mehrknotennetzwerk bilden, und auf ein Verfahren dafür. Das Beleuchtungssteuersystem umfasst eine Anzahl von Beleuchtungsknoten, die ein drahtloses Mehrknotennetzwerk bilden, wobei jeder Beleuchtungsknoten eine Lichtquelle umfasst; eine mit der Lichtquelle verbundene Steuerung; und ein mit der Steuerung verbundenes drahtloses Kommunikationsmittel zur Kommunikation mit anderen Beleuchtungsknoten im Netzwerk, wobei das System eingerichtet ist, für jeden ersten Beleuchtungsknoten mindestens einen zweiten Beleuchtungsknoten auszuwählen, mit dem das drahttensnoch Belttensknoten Kommunikationsmittel des Herstellen einer Routing-Verbindung auf der Grundlage von Informationen über die geografische Position des ersten Beleuchtungsknotens und die geografische Position des zweiten Beleuchtungsknotens.

Aplikacje na całym świecie (opublikowane jako)

EP3172945A1

NL2013247B1

WO2016013939A1

US2017208670A1

US9974148B2