Salt la conținutul principal

Investind pentru o lume mai bună

Credem în livrarea celei mai bune soluții din clasă clienților, partenerilor și cetățenilor noștri. Prin urmare, continuăm să investim în tehnologie și produse. Am câștigat mai multe premii naționale și internaționale și am primit o acoperire media globală pentru inovațiile noastre. Mai presus de toate, clienții mulțumiți sunt reperul nostru.

SISTEM DE CONTROL ILUMINAT ȘI METODĂ DE ASOCIERE A NODURILOR ÎNTR-O REȚEA CU MULTI NODURI

Invenţia se referă la un sistem de control al luminii şi la o metodă de asociere a nodurilor într-o reţea cu mai multe noduri. Sistemul cuprinde un număr de noduri de iluminat care formează o rețea cu mai multe noduri, fiecare nod de iluminat cuprinzând: – o sursă de lumină; – un controler conectat la sursa de lumină; și – mijloace de comunicație conectate la controler, în care sistemul de control al luminii mai cuprinde: – o componentă de memorie adaptată să stocheze informații referitoare la cel puțin un grup de coordonate interconectate definite într-un sistem de coordonate geografice; şi – o componentă de procesare în comunicare cu nodurile de iluminat şi adaptată să asocieze automat cel puţin un nod de iluminat cu cel puţin un grup pe baza locaţiei geografice a cel puţin un nod de iluminat menţionat.

SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE COMMANDE D'ÉCLAIRAGE POUR L'ASSOCIATION DE NŒUDS DANS UN RÉSEAU À NŒUDS MULTIPLES

La prezenta invenție se referă la un sistem și un procedeu de comandă de iluminare pentru asociere de noeuds într-un rețea à nœuds multiples. Le système comprend une série de nœuds d'éclairage formant un réseau à nœuds multiples, chaque nœud d'éclairage comprenant : – une source lumineuse ; – un dispozitiv de comandă connecté à la source lumineuse ; et – des moyens de communication connectés au dispositif de commande. Le système de commande d'éclairage comprend en outre : – un composant de mémoire conceput pentru stocarea de informații privind mai puțin un grup de coordonnées interdépendante definite într-un sistem de coordonnées geografice ; et – un composant de traitement en communication avec les nœuds d'éclairage et conçu pour associer automatiquement au moins un nœud d'éclairage audit au moins un groupe sur la base de la position géographique dudit au moins un nœud d'éclairage.

다중 노드 네트워크의 노드 연관을 위한 조명 제어 시스템 및 방법

본 발명은 다중 노드 네트워크의 노드를 연관시키는 조명 제어 시스텰 시스템 시스템 시스템 . 시스템은 다중 노드 네트워크를 형성하는 복수의 조명 노드를 포함트워크를 형성하는 복수의 조명 노드를 포함드를 포함하ꐜ고, 았ꐜ 웅 았고; 상기 광원에 연결되는 제어기; 및 상기 제어기 에 연결 되는 통신 수단 을 포함 하고, 상기 조명 제어 시스템 은 지리 적 좌표 시스템 에서 정의 된 적어도 하나 의 관련 좌표 그룹 에 관한 정보 를 저장 하도록 구성 된 메모리 콤포넌트; 및 상기 조명 노드 와 통신 하고, 상기 적어도 하나 의 조명 노드 의 지리 적 위치 에 기반 하여 적어도 하나 의 조명 노드 를 상기 적어도 하나 의 관련 좌표 그룹 과 자동 으로 연관 시키도록 구성 된 프로세싱 콤포넌트 콤포넌트 를 더 포함.

STEUERUNG EINES BELEUCHTUNGSSYSTEMS UND VERFAHREN ZUR FESTSTELLUNG DER KNOTEN IN EINEM MEHRKNOTEN NETZWERK

De uitvinding heeft betrekking op een lichtregelsysteem en werkwijze voor het associëren van knooppunten in een network met meerdere knooppunten. Het systeem omvat een aantal verlichtingsknooppunten die een netwerk met meerdere knooppunten vormen, waarbij elk verlichtingsknooppunt omvat: – een lichtbron; – een controller aangesloten op de lichtbron; en – communicatiemiddelen verbonden met de controller, waarbij het lichtregelsysteem verder omvat: – een geheugencomponent aangepast om informatie op te slaan met betrekking tot ten minste één groep onderling gerelateerde coördinaten gedefinieerd in een geografisch coördinatens; en – een verwerkingscomponent in communicatie met de verlichtingsknooppunten en aangepast om automatisch ten minste één verlichtingsknooppunt te associëren met de ten minste ene groep op basis van de geografische locatie van het ten minste ene verlichtingsknooppunt.

Aplicații la nivel mondial (publicate ca)

EP2957150B1

KR102191170B1

KR20150125969A

NL2010324C2

WO2014126470A1

US2016007429A1

US2017027042A1

US9485844B2

US9955554B2

SISTEM DE DETECTOR DE MIȘCARE, SISTEM DE ILUMINARE CU ASTE SISTEM ȘI METODA DE DETECȚIE A VEHICULELOR ÎN MIȘCARE ȘI/SAU A PIETONILOR

Invenţia se referă la un sistem detector de mişcare (2), un sistem de iluminat (14) cu un astfel de sistem detector şi o metodă pentru detectarea vehiculelor şi/sau pietonilor în mişcare. Sistemul detector de mișcare cuprinde: -un prim detector de mișcare (6a, 6b) pentru detectarea vehiculelor și/sau pietonilor care au o viteză într-un prim interval de viteză, primul detector fiind aranjat pentru a detecta obiecte în mișcare într-o primă zonă de detectare (d1, d2). ) având o primă dimensiune, prima dimensiune determinând primul interval de viteză; și —un al doilea detector de mișcare (8a, 8b) pentru detectarea vehiculelor și/sau pietonilor care au o viteză într-un al doilea interval de viteză, al doilea detector fiind aranjat pentru a detecta obiecte în mișcare într-o a doua zonă de detectare (d3, d4) având o a doua dimensiune , a doua dimensiune determinând al doilea interval de viteză.

SYSTÈME DÉTECTEUR DE MOUVEMENT, SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE MUNI D'UN TEL SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE DÉTECTION DE VÉHICULES ET/OU DE PIÉTONS EN MOUVEMENT

L'invention concerne un système détecteur de mouvement (2), un système d'éclairage (14) muni d'un tel système détecteur et un procede de detection de véhicules et/ou de piétons en mouvement. Le système détecteur de mouvement comprend : • – un premier détecteur de mouvement (6a, 6b) pour detector des véhicules et/ou des piétons se déplaçant à une vitesse dans une première plage de vitesses, le premier detector being conçu pentru detector des objects en mouvement dans une première zone de détection (d1, d2) ayant une première taille, la première taille déterminant la première plage de vitesses ; et • – un deuxième détecteur de mouvement (8a, 8b) pour détecter des véhicules et/ou des piétons se déplaçant à une vitesse într-o a doua plajă de viteze, deuxième detecteur fiind conceput pentru detector des objets en mouvement în a doua zonă de détection (d3, d4) ayant une deuxième taille, la deuxième taille déterminant la deuxième plage de vitesses.

BEWEGUNGSMELDERSYSTEM, BELEUCHTUNGSSYSTEM MIT SOLCH EINEM SYSTEM UND VERFAHREN ZUR ERKENNUNG VON FAHRZEUGEN UND/ODER FUSSGÄNGERN IN BEWEGUNG

Die Erfindung betrifft ein Bewegungsmeldersystem (2), ein Beleuchtungssystem (14) mit einem solchen Meldersystem und ein Verfahren zum Erfassen von sich bewegenden Fahrzeugen und/oder Fußgängern. Das Bewegungsdetektorsystem umfasst: • – einen ersten Bewegungsdetektor (6a, 6b) zum Detektieren von Fahrzeugen und/oder Fußgängern mit einer Geschwindigkeit in einem ersten Geschwindigkeitsbereich, wobegungsbereich, wobegungsdetektor de dektor, obtegen de detekter, de detekter, de detekter, de detekter, de detekter, de detekter și mit einer ersten Größe, wobei die erste Größe den ersten Geschwindigkeitsbereich bestimmt; und • – einen zweiten Bewegungsdetektor (1a, 2b) zum Detektieren von Fahrzeugen und/oder Fußgängern mit einer Geschwindigkeit in einem zweiten Geschwindigkeitsbereich, wobei der zweite Detektieren von Fahrzeugen, einen zweiten zweiten von Fahrzeugen, zweite der zweite zweiteren von Fahrzeugen zu detektieren Größe, wobei die zweite Größe den zweiten Geschwindigkeitsbereich bestimmt.

Aplicații la nivel mondial (publicate ca)

EP2957149B8

NL2010323C2

WO2014126469A1

US2015382432A1

US9717131B2

SISTEM DE CONTROL DE ILUMINARE PENTRU DIRECȚIA MESAJELOR ÎNTRE UN NUMĂR DE NODURI DE ILUMINARE CARE FORMEAZĂ O REȚEA FĂRĂ FĂRĂ MULTI-NODURI ȘI METODA ACESTORA

Invenţia se referă la un sistem de control al luminii pentru rutarea mesajelor între un număr de noduri de iluminare care formează o reţea fără fir cu mai multe noduri şi o metodă pentru aceasta. Sistemul de control al luminii cuprinzând un număr de noduri de iluminat care formează o rețea fără fir cu mai multe noduri, fiecare nod de iluminat cuprinzând o sursă de lumină; un controler conectat la sursa de lumină; și un mijloc de comunicare fără fir conectat la controler pentru comunicarea cu alte noduri de iluminat din rețea, în care sistemul este aranjat să selecteze pentru fiecare prim nod de iluminat cel puțin un al doilea nod de iluminat la care mijlocul de comunicație fără fir al primului nod de iluminat trebuie să fie stabilirea unei conexiuni de rutare pe baza informațiilor despre poziția geografică a primului nod de iluminat menționat și poziția geografică a celui de-al doilea nod de iluminat menționat.

SYSTÈME DE COMMANDE D'ÉCLAIRAGE POUR LE ROUTAGE DE MESSAGES ENTRE UN CERTAIN NOMBRE DE NŒUDS D'ÉCLAIRAGE FORMANT UN RÉSEAU SANS FIL MULTI-NŒUD ET SON PROCÉDÉ

La prezenta invenție se referă la un sistem de comandă de iluminare pentru rutarea mesajelor între un anumit nume de numiri de iluminare formant un sistem fără fil multi-nœud și un procedeu. Le système de commande d'éclairage comprend un certain nombre de nœuds d'éclairage formant un réseau sans fil multi-nœud, chaque nœud d'éclairage comprenant une source de lumière ; un dispozitiv de comandă connecté à la source de lumière ; un moyen de communication sans fil connecté au dispositif de commande pour une communication avec d'autres nœuds d'éclairage dans le réseau, le système being agencé pour select, pour chaque premier nœud d'éclairage, au moins un second nœud d'éclairage cu lequel le moyen de communication sans fil dudit premier nœud d'éclairage este destinat pentru a stabili o conexiune de routage pe baza de informații referitoare la poziția geografică dudit premier nœud d'éclairage et la position géographique dudit second nœud d'éclairage.

BELEUCHTUNGSSTEUERUNGSSYSTEM ZUM ROUTEN VON NACHRICHTEN ZWISCHEN EINER REIHE VON BELEUCHTUNGSKNOTEN ZUR HERSTELLUNG EINES DRAHTLOSEN NETZWERKS MIT MEHREREN KNOTEN UND VERFAHREN DAFÜR

Die Erfindung bezieht sich auf ein Beleuchtungssteuersystem zum Leiten von Nachrichten zwischen einer Anzahl von Beleuchtungsknoten, die ein drahtloses Mehrknotennetzwerk bilden, und auf ein Verfahren dafür. Das Beleuchtungssteuersystem umfasst eine Anzahl von Beleuchtungsknoten, die ein drahtloses Mehrknotennetzwerk bilden, wobei jeder Beleuchtungsknoten eine Lichtquelle umfasst; eine mit der Lichtquelle verbundene Steuerung; und ein mit der Steuerung verbundenes drahtloses Kommunikationsmittel zur Kommunikation mit anderen Beleuchtungsknoten im Netzwerk, wobei das System eingerichtet ist, für jeden ersten Beleuchtungsknoten mindestens einen zweiten Beleuchtungsknotensknoten de Beleuchtungsknoten verbundens eingerichtet ist, für jeden ersten iner Routing-Verbindung auf der Grundlage von Informationen über die geografische Position des ersten Beleuchtungsknotens und die geografische Position des zweiten Beleuchtungsknotens.

Aplicații la nivel mondial (publicate ca)

EP3172945A1

NL2013247B1

WO2016013939A1

US2017208670A1

US9974148B2