Salt la conținutul principal

01-10-2016

Articolul 1 - Definiții

În acești termeni și condiții se aplică:

 • „Acord” Contractul formal între Antreprenor și Client care descrie termenii și condițiile în care Clientul poate cumpăra Produsele Antreprenorului:
 • „Contractor” Tvilight Projects BV (Camera de Comerț nr. 2805 2105);
 • Persoană fizică sau juridică „client” care acționează în comun (persoane juridice) care încheie un contract cu contractantul;
 • „Livrarea” livrarea efectivă a Produselor și serviciilor către Client sau completarea serviciilor.
 • Oferte „Cotații” de la Contractor către Client, care includ produsul, serviciile și prețurile
 • Termenii și condițiile standard „Contract” ale contractantului;

 

Articolul 2 - Aplicabilitate

 • Aceste condiții se aplică tuturor ofertelor și acordurilor care au fost eliberate sau convenite cu Contractorul.
 • Acești Termeni se aplică și acordurilor pe care Contractorul le încheie pentru executarea oricăror lucrări pentru care Contractantul folosește terți.
 • În toate cazurile în care se încheie un acord între Contractant și Client, acești Termeni se vor aplica între părți în măsura necesară.
 • Aplicabilitatea oricărei achiziții (-) sau a altor termeni și condiții ale Clientului sunt respinse în mod explicit.
 • Dacă una sau mai multe prevederi ale acestor Termeni devin parțial invalide sau pot fi nule, restul acestor Termeni și Condiții Generale se aplică integral. Antreprenorul și Clientul vor începe apoi negocieri pentru a dezvolta noi reguli care să înlocuiască dispozițiile nevalide, care vor fi pe cât posibil în conformitate cu scopul și intenția dispozițiilor inițiale.
 • În toate cazurile în care Contractantul, în executarea unei comenzi, furnizează bunuri sau servicii în care implică ei înșiși o terță parte, nu se vor aplica Termenii acestor terți.
 • Aceste condiții se aplică și pentru executarea cărora Clientul va utiliza terți.
 • În cazul în care condițiile unui acord sunt contrare termenilor, condițiile unui acord vor prevala.
 • Dacă apare un conflict între părți care nu este acoperit de politică, atunci situația ar trebui evaluată în spiritul acestor Termeni.
 • În cazul în care Antreprenorul nu necesită respectarea strictă a acestor Condiții, acest lucru nu înseamnă că prevederile sale nu se aplică sau că Antreprenorul ar pierde orice drepturi în alte cazuri.

 

Articolul 3 - Cotații

 • Toate ofertele sunt fără obligație față de Antreprenor, cu excepția cazului în care oferta prevede altfel. Prin trimiterea unei noi oferte, oferta anterioară este anulată.
 • Contractantul nu va fi răspunzător dacă Clientul poate înțelege în mod rezonabil că ofertele sau ofertele sau orice parte a acestora sunt rezultatul unei greșeli sau erori evidente.
 • Ofertele emise de Antreprenor expiră la 60 de zile de la data ofertei.
 • Ofertele se bazează pe datele furnizate de Client, desene, dimensiuni, măsurători etc. etc. și orice informație incorectă este pe riscul Clientului. Orice material neutilizat este nerambursabil și nerambursabil.
 • O ofertă compusă nu obligă Antreprenorul să execute o parte a cesiunii împotriva unei părți corespunzătoare a Ofertului dat și nu se va aplica automat comenzilor și / sau ofertelor viitoare.
 • Un acord între Contractant și Client se formează de îndată ce clientul este de acord cu un contract sau o ofertă în scris (sau prin e-mail?) Acordurile verbale nu sunt obligatorii. Părțile pot accepta modificările acestor termeni numai în scris.
 • Acordul dintre Contractant și Client este pentru o perioadă nedeterminată, cu excepția cazului în care natura acordului impune altfel sau dacă părțile convin în mod expres altfel în scris.
 • Dacă un Acord constă din servicii sunt furnizate în măsura posibilităților.
 • Antreprenorul își rezervă dreptul de a externaliza sau subcontracta orice bunuri, lucrări sau servicii către terți
 • Dacă există date sau limite stabilite pentru livrarea de bunuri sau servicii, orice scadență nu va avea niciun efect fatal, datele sunt aproximative. În cazul livrării cu întârziere, Clientul va informa Antreprenorul o notificare scrisă de neîndeplinire a obligațiilor. Clientul trebuie să furnizeze un termen rezonabil pentru a permite contractantului să execute acordul.
 • În cazul în care Contractantul necesită informații (/ materiale / acces la locații) de către Client pentru executarea comenzii, data executării nu va preceda data la care clientul a furnizat informațiile corecte și complete.
 • În cazul în care circumstanțele întârzie sau împiedică livrarea de către Antreprenor din vina Clientului, Antreprenorul va fi îndreptățit să perceapă Clientului costurile ulterioare (inclusiv daune ulterioare).
 • Contractantul este îndreptățit să execute acordul în etape și, prin urmare, să factureze separat părțile
 • În cazul implementării pe etape, Antreprenorului i se permite să suspende o etapă ulterioară de suspendare până când fazele anterioare au fost acceptate și aprobate în scris de către Client

 

Articolul 4 - Acorduri

 • Modificările și / sau modificările acordului sunt obligatorii numai dacă sunt convenite în scris și confirmate de contractant.
 • Clientul acceptă că modificarea (modificările) acordului poate aduce costuri suplimentare și poate aduce întârzieri.
 • În cazul în care dizolvarea sau rezilierea Contractului este atribuibilă Clientului, Antreprenorul are dreptul la rambursarea oricăror costuri și a tuturor daunelor, incluzând daune directe și indirecte, daune consecutive, profituri pierdute, remunerații, costuri legale și alte cheltuieli.
 • În cazul în care contractul încetează contractul, contractantul, în consultare cu clientul, va asigura transferul de lucrări suplimentare către terți. Cu excepția cazului în care rezilierea este atribuibilă Clientului.
 • Cu excepția cazului în care sfârșitul intermediar este atribuibil Contractorului, costul transferului va fi încasat de către Client. Contractantul va informa Clientul cât mai mult posibil în legătură cu amploarea acestor costuri. Clientul este obligat să plătească, cu excepția cazului în care Contractantul indică altfel. Aceste costuri vor fi plătite în perioada menționată de contractant
 • În cazul în care Cumpărătorul se confruntă cu neîndeplinirea obligațiilor de către Antreprenor, Cumpărătorul este responsabil pentru costurile și toate daunele care trebuie incluse, dar fără a se limita la daune directe și indirecte, daune consecutive, profituri pierdute, remunerații, legale și extrajudiciare. În cazul în care clientul anulează o comandă în totalitate sau parțial, atunci orice costuri legate de livrare, transport sau orice alte costuri rezervate pentru executarea contractului, vor fi încasate clientului

Articolul 5 - Forța majoră

 • Antreprenorul nu este obligat să îndeplinească nicio obligație față de Client dacă acesta este împiedicat din cauza unei circumstanțe care nu se datorează neglijenței și nici în temeiul legii, al unui act juridic sau general acceptat în contul său.
 • Forța majoră este definită în acești Termeni, pe lângă ceea ce este inclus în lege și jurisprudență, toate cauzele externe, prevăzute sau neprevăzute, pe care Antreprenorul nu le poate influența, dar prin care Antreprenorul nu își poate îndeplini obligațiile.
 • Antreprenorul va fi, de asemenea, îndreptățit să invoce forța majoră în cazul în care circumstanțele care fac îndeplinirea (ulterioară) a acordului au loc după ce contractantul ar fi trebuit să își îndeplinească obligația.
 • Contractorul poate, în perioada de forță majoră, să suspende obligațiile care decurg din acord. Dacă această perioadă durează mai mult de două luni, oricare dintre părți este îndreptățită să rezilieze acordul, fără nicio obligație de a plăti despăgubiri celeilalte părți. În cazul în care Antreprenorul, în momentul producerii forței majore, a realizat sau va (parțial) preformat orice parte a acordului, Antreprenorului i se permite să factureze lucrările parțial preformate. Clientul este obligat să plătească ca și cum ar fi solicitat printr-un acord separat

 

Articolul 6 - Prețuri, plăți și încasări

 • Toate prețurile și tarifele cotate de Antreprenor nu includ impozitul pe vânzări, alte taxe și taxe, cu excepția cazului în care se prevede altfel.
 • Creșterile de preț vor fi transmise Clientului de către Antreprenor dacă este vorba de o creștere de peste 2%. Antreprenorul va informa Clientul într-un termen rezonabil. Dacă ambele părți nu au reușit să ajungă la un acord, Antreprenorul își rezervă dreptul de a anula comanda și de a opri lucrările.
 • Plata trebuie efectuată în termen de 30 de zile de la data facturii, într-un mod specificat de către Antreprenor în moneda facturii, cu excepția cazului în care Contractantul specifică altfel. Antreprenorul are dreptul la facturare periodică.
 • Dacă Antreprenorul efectuează o livrare în rate, el are dreptul să solicite plata piesei livrate. Pentru fiecare livrare parțială, Clientul va primi o factură parțială.
 • În cazul în care Clientul nu furnizează plata în timp util, el se află în lipsă, fără o notificare ulterioară. Clientul va plăti apoi, la cererea restantă, o dobândă penalizabilă de plată imediată de 1% pe lună, numărând o parte a lunii ca lună întreagă. Dacă dobânda legală în conformitate cu secțiunea 6: 119a BW este mai mare, se va aplica cea mai mare rată.
 • Antreprenorul este îndreptățit să aibă în primul rând reducerea costurilor, plățile efectuate ulterior de Client pentru a reduce dobânda încă datorată și, în cele din urmă, pentru a reduce dobânda principală și acumulată.
 • În cazul în care Clientul este în lipsă sau omite îndeplinirea (la timp) a obligațiilor sale, atunci toate costurile rezonabile suportate pentru obținerea plății în afara instanței se datorează Clientului. Costurile extrajudiciare sunt calculate pe baza a ceea ce este în prezent obișnuit în practica olandeză.
 • În cazul în care Antreprenorul acumulează costuri mai mari pentru colectarea sumelor datorate și au fost considerate rezonabil necesare, costurile reale sunt considerate recuperabile. Orice costuri judiciare și de executare vor fi, de asemenea, recuperate Clientului. Clientul este, de asemenea, obligat să plătească costurile de colectare, inclusiv dobânzile.
 • Obiecțiile la valoarea unei facturi nu suspendă obligația de plată.
 • Tot ce se datorează Clientului către Contractor în temeiul Contractului, va fi datorat integral și imediat și se va plăti în caz de faliment, insolvență a Clientului sau cererea acestuia, administrare sau administrare a Clientului, decizia Clientului de a completa sau parțial întreruperea sau transferul companiei, dizolvarea persoanei juridice a Clientului și mai mult de trei ori întârzierea efectuării plății de către Client.
 • În caz de (cerere) de suspendare a plăților sau de faliment, Contractantul are dreptul să înceteze dacă Clientul nu oferă garanția adecvată Contractorului în termen de 7 zile de la solicitare, pentru tot ceea ce este datorat Clientului către Contractor și vor fi toate acordurile cu Clientul cu efect imediat, fără a aduce atingere dreptului Antreprenorului la despăgubiri.
 • Antreprenorul are dreptul (parțial) să solicite plata în avans.

 

Articolul 7 - Proprietate

 • Toate bunurile livrate de contractant în temeiul acordului vor rămâne proprietatea contractantului până când clientul își îndeplinește toate obligațiile care îi revin în temeiul acordului.
 • Clientul trebuie să facă întotdeauna ceea ce se așteaptă în mod rezonabil de la el pentru a asigura proprietatea Antreprenorului.
 • În cazul în care terți confiscă sau intenționează să pună sub sechestru bunurile livrate sub reținerea sechestrelor sau drepturile de stabilire sau de exercitare, atunci Clientul trebuie să informeze imediat Contractantul.
 • În cazul în care Antreprenorul alege să exercite drepturile de proprietate indicate în acest articol, Clientul acordă, în prealabil, consimțământul necondiționat și irevocabil Contractantului și va fi desemnat de către Contractant terțe părți pentru a returna proprietatea Antreprenorului.

 

Articolul 8 - Calitatea și garanțiile produsului.

 • Bunurile și serviciile furnizate de Antreprenor îndeplinesc cerințele și standardele obișnuite care pot fi așteptate în mod rezonabil și pentru care sunt destinate utilizării normale în the Netherlands. Garanția din prezentul articol se aplică aspectelor care sunt destinate utilizării în interiorul acesteia the Netherlands. Când afară the Netherlands Clientul trebuie să verifice el însuși dacă este potrivit pentru utilizare acolo și dacă îndeplinește condițiile în care sunt realizate. Contractantul poate stabili alte garanții și alte condiții în ceea ce privește bunurile care urmează să fie livrate sau serviciile care urmează să fie efectuate.
 • Garanția menționată la punctul 8.1 din prezentul articol se aplică pentru o perioadă de 24 de luni de la livrare, cu excepția cazului în care natura acordului dintre părți s-a modificat altfel. 6
 • În cazul în care garanția oferită de contractant este legată de o chestiune care a fost produsă de o terță parte, garanția este limitată la acei producători care vor fi furnizat, cu excepția cazului în care producătorul specifică altfel. După expirarea perioadei de garanție, toate costurile pentru reparație sau înlocuire, inclusiv administrarea, costurile de expediere și cheltuielile de călătorie, vor fi încasate de către Client, cu excepția cazului în care se convine altfel într-un acord reciproc.
 • Orice formă de garanție este nulă dacă un defect a fost cauzat de sau rezultat din utilizarea sau utilizarea necorespunzătoare după data expirării, depozitarea sau întreținerea necorespunzătoare de către Client și / sau terți fără permisiunea scrisă a Contractantului, a Clientului sau a terților au efectuat modificări ale cazului sau au încercat să aducă modificări cazurilor, au fost confirmate sau nu sau dacă nu au fost prelucrate sau modificate în alt mod decât cel prescris. Clientul nu are dreptul la garanție dacă defectul este cauzat sau rezultat din circumstanțe care nu depind de controlul Antreprenorului, cum ar fi, dar fără a se limita la vandalism, incendiu etc.
 • Dacă garanția se referă la bunuri sau servicii produse de o terță parte, garanția este limitată la garanția (din fabrică) dată de acest terț pentru aceste articole sau servicii.
 • Reclamații privind garanția: Clientul trebuie să notifice imediat Contractantului o posibilă reclamație în scris în termen de 15 (XNUMX) zile calendaristice de la descoperirea defectului sau a daunelor și, în orice caz, în perioada de garanție, să furnizeze în această notificare detalii despre defect sau daune, inclusiv fără limitare:
  • Caracteristici de instalare (locație, stradă, numărul de produse afectate, detalii relevante de instalare
  • Modul în care și circumstanțele de mediu în care au fost utilizate Produsele
  • Numele, varianta și numărul Produselor defecte
  • Copie factură și bon de livrare
  • Data instalării
  • Descriere detaliată a problemei. Un Client poate expedia un Produs defect înapoi la Antreprenor numai dacă Contractantul a emis o RMA (Autorizație de returnare a materialului) pentru acel Produs. Reprezentanților contractanților li se va acorda dreptul de a accesa Produsul defect înainte de demontarea și / sau rețeaua electrică la care a fost conectat Produsul pentru verificare. Orice restricție îl va retrage pe contractant din obligațiile sale de garanție. Piesele deteriorate, resturile etc. nu ar trebui să fie eliminate până când autoritatea scrisă nu este acordată de către Antreprenor. Produsele sau piesele neconforme sau defecte vor deveni proprietatea Antreprenorului imediat ce au fost înlocuite. Dacă după emiterea unui RMA, Contractantul stabilește că Clientul nu are nicio protecție în garanție pentru Produsul (produsele) livrat (e) sub RMA, Contractantul are dreptul să perceapă Clientului costurile pe care le suportă pentru inspectarea Produsului (Produselor) și pentru a stabili dacă este eligibil pentru acoperirea garanției.
 • Perioada de garanție pentru piesele sau produsele înlocuite sau reparate va fi restul, dacă există, a perioadei inițiale de garanție pentru piesele sau produsele reparate sau înlocuite.

 

Articolul 9 - Livrare și transport

 • Bunurile sunt livrate „Ex Works” conform descrierii din IncoTerms, cu excepția cazului în care se convine altfel cu Clientul.
 • Când se convine unde și când se vor efectua livrarea sau plasarea mărfurilor și / sau a produselor semifabricate, Clientul, cu excepția cazului în care se convine altfel, se va asigura că:
  • Locul în care trebuie să aibă loc livrarea este ușor accesibil. Dacă nu este ușor accesibil pentru livrarea produselor, costurile suplimentare ale resurselor tehnice (de asistență) și umane sunt suportate de Client.
  • Clientul va face tot ce îi stă în putință pentru a face posibilă livrarea fără probleme.
 • În cazul în care bunurile au fost plătite de către Client, dar nu sunt colectate, Contractantul trebuie să păstreze bunurile timp de până la două (2) luni la riscul Clientului și la costul Contractantului, cu excepția cazului în care se convine altfel. După această perioadă, costurile de depozitare vor fi încasate de către Client.
 • În cazul în care Clientul nu colectează bunurile în perioada de timp menționată la secțiunea 9.3, atunci Contractantul are dreptul să dispună sau să vândă în mod liber bunurile și să transporte clientului costurile de depozitare și alte cheltuieli. Înainte ca Antreprenorul să poată face acest pas, acesta trebuie să facă acest lucru informând în scris Clientul cu privire la intenția sa.

 

Articolul 10 - Reclamații și răspundere

 • Orice defect trebuie raportat în scris în termen de 30 de zile de la descoperire către contractant. Raportul trebuie să conțină o descriere detaliată a defectului. Odată ce a fost depusă o reclamație, Clientul trebuie să permită contractantului o perioadă de grație pentru a cerceta reclamația.
 • Dacă clientul depune eforturi în timp util pentru a anula acordul, nu își suspendă obligația de plată. În acest caz, Clientul rămâne obligat să accepte și să plătească pentru celelalte comenzi, cu excepția cazului în care nu are o valoare independentă
 • Dacă se face o notificare de defect, atunci clientul nu mai are dreptul la reparații, înlocuiri sau despăgubiri, cu excepția cazului în care natura cazului sau a celorlalte circumstanțe ale cazului este un rezultat pe termen mai lung.
 • Dacă a fost detectat un defect și a fost depusă o cerere la timp, atunci Contractorul va înlocui sau înlocui piesele într-un termen rezonabil. În cazul înlocuirii, Cumpărătorul este obligat să returneze articolul înlocuit Contractantului, cu excepția cazului în care Contractantul indică altfel.
 • Dacă se stabilește că o reclamație este nefondată, costurile rezultate, costurile suportate, inclusiv cercetarea, sunt datorate Cumpărătorului.
 • În cazul în care Contractantul răspunde, această răspundere se limitează la ceea ce este acoperit în acești termeni.
 • Antreprenorul nu va fi răspunzător pentru daunele de orice fel cauzate de orice date incorecte sau incomplete furnizate de Client.
 • Contractantul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare și / sau prelucrarea bunurilor de către Client și / sau terți.
 • Neajunsurile contractantului dau naștere rezilierii acordului numai dacă contractantul, după ce a avut ocazia de a-și respecta în mod rezonabil obligațiile.
 • Antreprenorul va fi răspunzător numai pentru daunele directe. Daunele directe sunt definite ca:
 • costurile rezonabile suportate pentru a stabili cauza și amploarea daunelor, în cazul în care unitatea se referă la daune în sensul prezentelor condiții;
 • Orice costuri rezonabile suportate, în măsura în care pot fi atribuite contractantului, în măsura în care performanța slabă a contractanților poate fi atribuită oricărei părți a acordului;
 • Costuri rezonabile suportate pentru prevenirea sau atenuarea daunelor, în măsura în care Clientul demonstrează că respectivele costuri au condus la limitarea daunelor directe menționate în acești Termeni și Condiții.
 • Produsele contractorului sunt relativ noi și inovatoare. Aceste produse sunt construite cu un efort deosebit conceput pentru a livra. Performanță și rezultate sigure Antreprenorul trebuie, pe cât posibil, să răspundă nevoilor clientului pentru a minimiza riscurile. Cu toate acestea, Antreprenorul respinge în mod explicit orice responsabilitate pentru daune aduse persoanelor, bunurilor sau bunurilor terțe.
 • Produsele Contractorului sunt, în parte, alcătuite din piese furnizate de terți. Acestea sunt realizate cu criterii tehnice bune și prin testare și dezvoltate transformate într-un produs integrat. Cu toate acestea, Antreprenorul nu este răspunzător sau responsabil pentru încălcarea neintenționată a proprietății intelectuale sau dauna materială a unei terțe părți.
 • În cazul în care Antreprenorul este răspunzător pentru orice daune, atunci răspunderea Antreprenorului se limitează la 50% din valoarea netă a facturii (valoarea brută a facturii minus TVA și alte impozite guvernamentale) din comandă, cel puțin pentru acea parte a comenzii în care răspunderea se aplică.
 • Răspunderea Antreprenorului este întotdeauna limitată la suma plătită de asigurătorul său, după caz

 

Articolul 11 ​​- Stadiul limitării și tranziției riscurilor

 • Fără a aduce atingere termenelor de prescripție legale, termenul de prescripție pentru toate creanțele și apărările împotriva Contractantului și a terților angajați de Contractant în executarea unui contract este de un an.
 • Paragraful 11.1 nu se aplică pretențiilor și apărărilor legale care se bazează pe fapte care ar justifica afirmația că bunurile livrate nu ar răspunde la acord. Astfel de reclamații și apărări sunt interzise la expirarea a 2 ani de la informarea Cumpărătorului / Contractantului cu privire la această neconformitate. Riscul de pierdere, deteriorare sau amortizare revine Clientului în momentul efectuării / sunt efectuate transferul oficial sau în conformitate cu acordul. (Iluminatul public se află într-un loc public și nu controlează clientul)

 

Articolul 12 - Scutire

 • Clientul va despăgubi Antreprenorul împotriva oricăror pretenții ale unor terți în legătură cu executarea Acordului în cazul în care cauza este imputabilă Antreprenorului.
 • În cazul în care Contractantul în acest sens ar trebui să fie adresat de terți, atunci Clientul Contractant a reținut atât în ​​afara, cât și în drept să asiste și imediat ce ar trebui să facă în acest caz. Așteptat de la el În cazul în care Cumpărătorul nu ia măsurile adecvate, atunci Contractantul, fără o notificare prealabilă, are dreptul să procedeze singur. Toate costurile și daunele din partea Contractorului și a terților sunt în contul și riscul Clientului.
 • Clientul se asigură că condițiile prealabile pentru efectuarea lucrărilor.

 

Articolul 13 - Drepturi de proprietate intelectuală

 • Contractantul își rezervă drepturile și puterile la care are dreptul în temeiul legii și reglementărilor privind drepturile de autor și alte proprietăți intelectuale. Antreprenorul are dreptul de a utiliza orice informație obținută în timpul executării unui contract în orice scop (viitor), cu condiția ca nici o informație confidențială a Clientului către terți să nu fie utilizată în alte scopuri.
 • Clientul a interzis materialele Antreprenorului pe care se bazează drepturile de proprietate intelectuală, reproduce, crea, exploata sau expune fără permisiunea prealabilă scrisă a Antreprenorului. Ton în public în orice mod

Clientul este obligat să ia toate măsurile de precauție pentru a evita încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale contractantului.

 

Articolul 14 - Confidențialitate

Părțile se vor abține să facă orice anunț public cu privire la conținutul prezentului acord, cu excepția cazului în care:

 • Acest lucru se face pe baza (uneia sau mai multor) legi sau a altor reglementări aplicabile sau a oricărei hotărâri irevocabile sau executorii;
 • Acest lucru se face de comun acord sau
 • Acest lucru ar putea fi legat de încheierea (finală) a acordului și de punerea în aplicare a acestuia.

În cazurile menționate mai sus, partea care răspunde de scurgerea informațiilor confidențiale ar trebui să informeze cealaltă parte și, dacă este posibil, să colaboreze cu cealaltă parte pentru a acționa în consecință.

 

Articolul 15 - Legea aplicabilă și litigiile

 • În toate relațiile juridice în care contractantul este parte, se aplică numai legislația olandeză, de asemenea, dacă relația juridică a unei părți este localizată în totalitate sau parțial în străinătate.
 • Convenția Națiunilor Unite pentru vânzările internaționale de bunuri (CISG) nu se aplică.
 • Părțile vor face mai întâi apel la instanțe după ce au depus toate eforturile pentru a soluționa un litigiu.
 • Litigiile care apar din cauza acordului dintre părți și / sau din cauza oricărei.

 

Articolul 16 - Informații de contact

Întrebările despre Termenii și condițiile ar trebui să ne fie trimise la info@tvilight.com

TVILIGHT PROJECTS BV

Beechavenue 162-180, 1119 PS, Schiphol-Rijk, The Netherlands

+31 (0) 20 760 7380

info@tvilight.com

BTW / TVA: NL 0055 29 505 B01 BANK: NL 79 RABO 0310 834 163

KVK / COC: 28.052.105